2    7    2    8    5    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn kiện Đảng bộ tỉnh Hưng Yên/ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2005 – 2010

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI nhiệm kỳ 2005 - 2010 được tiến hành từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 12 năm 2005 tại Nhà văn hoá trung tâm thị xã Hưng Yên.

Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV; quyết định một số công việc quan trọng và thống nhất quyết nghị:

1 - Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc tham gia vào các dự thảo văn kiện, dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) trình Đại hội X của Đảng.

Đại hội nhất trí cao với những đánh giá, nhận định của Trung ương trong 5 năm qua, và trong 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

2- Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội. Đại hội thống nhất cao với đánh giá về những thành tựu tiến bộ, những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các mục tiêu Đại hội XV đề ra.

Đại hội thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 là:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,5%/ năm (nông nghiệp tăng 5%, công nghiệp tăng trên 25%, dịch vụ tăng 16%). Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 17% /năm.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giữ mức dưới 1 % .

- Hàng năm có 80% số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 70% số chính quyền cấp xã, 85% số đoàn thể ứng mạnh.

Đến năm 2010   :

- Cơ cấu kinh tế phấn đấu: Nông nghiệp 20% - Công nghiệp, xây dựng 47% - Dịch vụ 33%. Thu nhập bình quân đầu người trên 18,6 triệu đồng/năm (tương đương 1.200 USD theo tỷ giá năm 2005).

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng trong đó thu nội địa từ 1.800 - 2000 tỷ đồng. Giá trị thu được trên 1 ha canh tác đạt trên 45 triệu đồng/năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (theo chuẩn mới); tạo thêm việc làm mới cho bình quân trên 2,2 vạn lao động/năm; có trên 40% lao động được đào tạo

- Trên 70% số làng, khu phố đạt làng, khu phố văn hoá; 80% số cơ quan, đơn vị đạt cơ quan, đơn vị văn hoá.

- Có 25% số trường mầm non, 80% số trường tiểu học, 50% số trường trung học cơ sở và 25% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. - 80% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 90% dân đô thị, 80% dân nông thôn được dùng nước sạch; 100% cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn đạt chuẩn.

-Thị xã Hưng Yên được công nhận là Thành phố thuộc tỉnh và Phố Nối trở thành Thị xã Công nghiệp - thương mại, dịch vụ.

3- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV và kết quả thực hiện cuộc vận động xây đựng, chỉnh đốn Đảng.

4- Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2005 - 2010, gồm: 49 đồng chí.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

5- Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI và các cấp uỷ đảng xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên hãy phát huy cao độ truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng; đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện, tranh thủ thời cơ khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh khá trong cả nước, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                                   Hưng Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2005

                        ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

                           ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

                       LẦN THỨ XVI

Tổng số trang1-20 (of 55)
Page:1 - 2 - 3.  Trước · Tiếp