3    0    1    9    4    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Chức năng, nhiệm vụ/ Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng chuyên môn

(Trích Quy chế  làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo Quyết định số 41 – QĐ/BTGTU ngày 20/7/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 

Điều 9: Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng chuyên môn

1. Văn phòng Ban

- Thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp (bao gồm tổ chức, tổng hợp, hành chính – quản trị); giúp lãnh đạo Ban về công tác đối nội, đối ngoại.

- Liên hệ với các cơ quan hữu quan về công việc liên quan đến hoạt động của Lãnh đạo Ban và của cơ quan.

- Giúp Lãnh đạo Ban biên tập tài liệu, báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất. Tiến hành in ấn và phát hành các văn bản tài liệu của Ban.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng chuyên môn và cán bộ, chuyên viên, nhân viên của Ban thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tiếp nhận, phân phối, theo dõi công văn, báo chí, tài liệu hằng ngày của cơ quan. Quản lý, lưu trữ công văn, tài liệu của Ban gửi đi, công văn gửi đến và hồ sơ cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Tổ chức, quản lý tốt phòng đọc, dự trù mua các tài liệu nghiên cứu, sách, báo, tạp chí cần thiết phục vụ cho cán bộ của Ban và bạn đọc của các ban xây dựng Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

- Quản lý, bố trí phương tiện, trang thiết bị phục vụ thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu công tác của lãnh đạo Ban và cơ quan.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các cuộc họp và hội nghị, hội thảo của Ban.

- Giúp Lãnh đạo Ban dự toán ngân sách chi hoạt động hàng năm, công tác tài chính hàng tháng và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

2. Phòng Tuyên truyền

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác thuộc lĩnh vực tuyên truyền.

- Giúp Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, xây dựng đề cương, tổng hợp tình hình học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy.

- Phối hợp với Văn phòng, các phòng trong Ban và các cơ quan liên quan tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm, hội nghị.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đề cương tuyên truyền, tổng hợp báo cáo kết quả các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh, góp phần đấu tranh, phê phán các tư tưởng cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí, các âm mưu thủ đoạn lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch phản động. Bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tham mưu đánh giá, định hướng chính trị tư tưởng trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền của tỉnh theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Ban giao.

3. Phòng Giáo dục lý luận chính trị

- Giúp Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo và theo dõi thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hàng năm đối với trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) các huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các chương trình giáo dục lý luận chính trị, chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương cho đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức của TTBDCT các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức hội giảng toàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi việc thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy lý luận chính trị (phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức của các nhà trường trong hệ thống giáo dục trong tỉnh).

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy cho đội ngũ giảng viên ở TTBDCT các huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tổ chức các đợt nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong tỉnh và tỉnh bạn theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

4. Phòng Khoa giáo

- Giúp Lãnh đạo Ban chuẩn bị các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác khoa giáo ở địa phương trên cơ sở quán triệt, vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng.

- Giúp Ban tham mưu với Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động trong lĩnh vực công tác khoa giáo của các sở, ban, ngành thuộc khối khoa giáo: Khoa học – Công nghệ; Môi trường; Giáo dục – Đào tạo; Y tế, Dân số - Gia đình và Trẻ em; Thể dục – Thể thao.

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác khoa giáo.

- Theo dõi nắm bắt tình hình và đề xuất ý kiến về việc bố trí cán bộ, thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, trí thức trong khối khoa giáo ở địa phương; tham gia công tác xây dựng Đảng ở các đảng bộ thuộc khối khoa giáo.

- Giúp Ban hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khoa giáo ở các huyện, thành ủy và cơ sở.

- Hoàn thành công tác khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

5. Phòng Lịch sử Đảng

- Sưu tầm tư liệu, biên soạn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh và những tài liệu lịch  sử khác được Ban Thường vụ quyết định.

- Giúp Lãnh đạo Ban thẩm định và hướng dẫn việc sưu tầm, biên soạn xuất bản sách lịch sử Đảng bộ huyện, thành phố, lịch sử truyền thống của các ngành, đoàn thể ở tỉnh.

- Viết đề cương, tài liệu tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên.

- Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các huyện, thành phố, các ngành và đoàn thể của tỉnh.

- Nắm bắt tình hình nghiên cứu, biên soạn sách lịch sử Đảng bộ huyện, thành phố và các cơ sở cũng như việc nghiên cứu biên soạn sách lịch sử truyền thống của các ngành, đoàn thể trong tỉnh.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

6. Phòng Văn hóa – Văn nghệ

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban xây dựng dự thảo các nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Tỉnh ủy về lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật chuẩn bị các nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu các đề án về văn hóa, văn học, nghệ thuật, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan nhà nước về cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp kết quả, chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng, nội dung các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thẩm định các đề án, văn bản về văn hóa, văn học, nghệ thuật của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể quần chúng trong tỉnh về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm, ấn phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật khi được phân công.

- Theo dõi hoạt động của đội ngũ làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật ở các cơ quan, ban, ngành, các trường đào tạo văn học, nghệ thuật tỉnh.

- Giúp Ban nắm việc thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn nghệ đối với Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh và các cơ quan liên quan.

- Cùng với Văn phòng Ban, tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong việc phối hợp, đề xuất về việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật; về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, lãnh đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

7. Phòng Thông tin Công tác tuyên giáo

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội.

- Tổ chức, chỉ đạo và quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của tỉnh; hướng dẫn Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng Công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Phối hợp với Văn phòng và các phòng trong Ban tổ chức các hội nghị báo cáo viên định kỳ; các lớp tập huấn nghiệp vụ khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng; các lớp bồi dưỡng chuyên đề, quán triệt nghị quyết cho các đối tượng…

- Biên tập và phát hành các loại tài liệu theo định kỳ hoặc đột xuất như: Bản tin Thông báo nội bộ, Tài liệu tham khảo cho báo cáo viên, Tài liệu giao ban Bí thư chi bộ và các tài liệu phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo…

- Tổ chức, chỉ đạo và quản lý hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời nắm bắt, đấu tranh, phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa trên địa bàn tỉnh; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị Lãnh đạo Ban phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp giải quyết.

- Xây dựng mối quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội và một số hoạt động thông tin, tuyên truyền khác.