3    0    1    9    4    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Chức năng, nhiệm vụ/ Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ
(Trích Quyết định số 386 - QĐ/TU ngày 16 tháng 4 năm 2003
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)
----
I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng:
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ về các mặt công tác tư tưởng - văn hoá; khoa giáo; nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ tỉnh.
2. Nhiệm vụ:
2.1 - Nghiên cứu, đề xuất:
- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, những thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
- Chủ trì và tham gia chuẩn bị các đề án, các nghị quyết, quyết định của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.
- Giúp Tỉnh uỷ trong việc đánh giá hoạt động và nghiên cứu đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế và giải pháp trên lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hoá và khoa giáo.
- Tham gia ý kiến với cơ quan chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế hoá các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương và Tỉnh uỷ trên các lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo.
2.2 -  Thẩm định:
Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề án của cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng bộ tỉnh.
2.3 - Hướng dẫn, kiểm tra:
- Giúp Tỉnh uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; kiểm tra các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ về công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và Lịch sử Đảng.
- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thời sự, chính sách, theo các chương trình của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh uỷ cho cán bộ, đảng viên.
- Hàng tháng biên tập và cung cấp cho các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ huyện, thị uỷ tài liệu giao ban; biên tập và xuất bản Bản tin Thông báo nội bộ dùng cho sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan xuất bản do Tỉnh uỷ quản lý.
- Hướng dẫn tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước trong Đảng và trong toàn xã hội.
- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo huyện, thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã và các đảng bộ cơ sở.
- Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn và thẩm định lịch sử đảng bộ huyện, thị xã, lịch sử ngành, đoàn thể tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh và của các địa phương trong tỉnh.
- Tham gia tổng kết thực tiễn, phát hiện những mô hình mới, nhân tố mới trong lĩnh vưc công tác tư tưởng – văn hóa và khoa giáo để Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. Tổng kết kinh nghiệm công tác Tuyên giáo ở tỉnh và định kỳ (tháng, 6 tháng, 1 năm) báo cáo Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Viện nghiên cứu Lịch sử Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
2.4 - Tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, trí thức khoa học và văn nghệ sỹ của tỉnh.
 - Tham gia ý kiến trong việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ trong khối theo quy định.
- Đề xuất với Tỉnh uỷ về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ với đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, văn nghệ sỹ và trí thức khoa học của tỉnh.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các chi, đảng bộ cơ sở thuộc các ngành trong khối tư tưởng – văn hóa và khoa giáo ở tỉnh.
- Thực hiện các mặt về công tác tổ chức và cán bộ của Ban theo thẩm quyền.
2.5 - Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ uỷ quyền:
 - Chủ trì, phối hợp, chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá - văn nghệ, các cơ quan thông tin tuyên truyền ở tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo, đảm bảo cho các Hội này hoạt động theo đúng định hướng và tính chất là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.
 - Chủ trì, phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lí luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đặc biệt với các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã và Ban Tuyên giáo,  Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.
- Giúp Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.