2    7    2    8    5    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn kiện Đảng bộ tỉnh Hưng Yên/ Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

        Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 

 

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng 5 năm 2011-2015; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội XI của Đảng và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; Báo cáo tiếp thu ý kiến tham gia vào Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.

Đại hội đã bầu 55 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, là những đồng chí tiêu biểu cho 55 nghìn đảng viên, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để đảm đương những trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó. Và bầu 18 đồng chí đại biểu chính thức và 2  đại biểu dự khuyết, thay mặt Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 đã tiến hành phiên họp thứ nhất với không khí dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ, trách nhiệm và thống nhất cao, bầu 13 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư, các Phó Bí thư, bầu ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thưa các đồng chí!

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là sự tổng kết, đánh giá sâu sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội X của Đảng; đồng thời, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm 2011-2015 - thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội với nhiều nội dung phong phú, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, minh chứng và làm sáng tỏ thêm những thành tựu đã đạt được và đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã thống nhất cao, thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn của toàn Đảng bộ, toàn thể nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh, phấn đấu "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy lợi thế và sức mạnh của toàn dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020". Với mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thông qua những nhiệm vụ rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong 5 năm 2011-2015; nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của khu vực; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết thống nhất cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo nhạy bén và khoa học, có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực; xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự đồng bộ và vững mạnh; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm lành mạnh tổ chức bộ máy của Đảng và chính quyền các cáp. Đảng bộ quyết tâm tạo nên sự chuyển biến rõ rệt và đạt chất lượng cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng, để toàn Đảng bộ luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được, chúng ta vui mừng và trân trọng báo cáo với toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Tại Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, nhiều đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và có đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI không tham gia Ban Chấp hành khóa XVII, do điều kiện về tuổi, để tạo điều kiện bổ sung, trẻ hóa cơ quan lãnh đạo của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới. Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII vừa được Đại hội tín nhiệm bầu và trao cho trọng trách lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, xin nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất cao, không ngừng phấn đấu nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, cùng toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các đồng chí cán bộ lão thành, các cấp ủy Đảng, chính quyền; các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội; các nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với tình cảm và ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đã tâm huyết, chân thành, thẳng thắn đóng góp trí tuệ tham gia xây dựng Báo cáo Chính trị trình Đại hội; ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí thay mặt Đảng và Nhà nước, các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan Trung ương, các Đảng bộ bạn đã về dự, tặng hoa và gửi hoa chúc mừng Đại hội, thể hiện sự quan tâm và tình cảm quý báu đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên.

Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin kịp thời về Đại hội.

Đại hội biểu dương và cảm ơn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Thưa các đồng chí!

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đã tạo niềm tin tưởng sâu sắc và nguồn cổ vũ mạnh mẽ để toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phấn khởi, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; tiếp tục công cuộc đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về kết quả Đại hội; có kế hoạch, Chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biến Nghị quyết thành hành động cách mạng với một quyết tâm mới, khí thế mới của toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Hưng Yên văn hiếu; nêu cao tinh thần yêu quê hương đất nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng tốt thời cơ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cùng đồng tâm, hiệp lực, chung tay vun đắp, xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng và văn minh.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi mới

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 55)
Page:1 - 2 - 3.  Trước · Tiếp