2    7    2    8    5    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn kiện Đảng bộ tỉnh Hưng Yên/ Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Lời khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Cường tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 

Kính thưa các đại biểu khách quý,

Thưa các đồng chí đại biểu đại hội!

Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ tỉnh diễn ra trong thời điểm rất có ý nghĩa và vô cùng quan trọng. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn 25 năm qua, nhất là sau gần 14 năm tái lập, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã đạt được những thành tựu kỳ diệu, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 12%; so với khi mới tái lập tỉnh, đến nay giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 50 lần, thu ngân sách tăng gấp 40 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 25 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 6 lần. 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi vốn có, tỉnh ta phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức do thời tiết bất thường, dịch bệnh bùng phát, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, đã tác động đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng bộ, toàn thể nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã giành được những thành tựu rất đáng khích lệ; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới; mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát huy tốt hơn vai trò tham mưu, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; diện mạo của thành phố, thị trấn, thị tứ và các vùng nông thôn nhiều đổi mới, khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh ta có những thuận lợi rất cơ bản: Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta luôn tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết và có ý chí quyết tâm cao; có nền tảng kinh tế - xã hội phát triển khá; có những dự án lớn, trọng điểm được triển khai, sẽ tạo động lực mới để Hưng Yên phát triển đột phá. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức cả khách quan và chủ quan vẫn còn nhiều, phức tạp và khó lường. Vì vậy, đòi hỏi Đảng bộ phải có quyết tâm cao, tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo, năng động, sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn.

Đại hội Đảng bộ lần thứ 17 có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu đạt được và những yếu kém, khuyết điểm; đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh; từ đó định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015; đánh giá, kiểm điểm sâu sắc sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.

Kính thưa các đồng chí khách quý,

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội!

Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ tỉnh thể hiện ý chí quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác lợi thế, huy động nguồn lực, chủ động hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng và bền vững; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, mang nét đặc trưng của Phố Hiến - Hưng Yên; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng đề nghị các đại biểu Đại hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Kính chúc các đồng chí khách quý, các đại biểu Đại hội sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!


 

 

Tổng số trang1-20 (of 55)
Page:1 - 2 - 3.  Trước · Tiếp