2    8    1    1    5    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Thanh (1930-2010)

 Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Thanh (1930-2010)

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX); Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 26-3-1998 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử ngành và đoàn thể tỉnh; Quyết định số 22-QĐ/ĐU ngày 19-10-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Thanh, quyết định nghiên cứu biên soạn và xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Thanh (1930-2010), sau một thời gian sưu tầm tư liệu và nghiên cứu biên soạn, đến nay cuốn sách đã hoàn thành và xuất bản.

Sách dày 290 trang gồm Phần mở đầu và 3 phần nội dung: Phần thứ nhất: Ngọc Thanh trong cuộc đấu tranh giành chính quyền Tháng Tám-1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp (1930-1954); Phần thứ hai: Ngọc Thanh trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa sản xuất vừa chiến đấu, tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam (1954-1975); Phần thứ ba: Ngọc Thanh tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1976-2010).

Quá trình hình thành mảnh đất, truyền thống văn hóa, yêu nước chống giặc ngoại xâm và xây dựng quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được cuốn sách đã tái hiện lại một cách sinh động và trung thực. Các thế hệ người dân xã Ngọc Thanh luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất nhưng dưới chế độ thực dân phong kiến phải chịu cảnh áp bức, bóc lột, đời sống cơ cực lầm than. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930), nhân dân xã Ngọc Thanh một lòng đi theo Đảng, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trường kỳ chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ quê hương. Phát huy truyền thống anh hùng, trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến miền Nam, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa- xã hội…. Tổ chức Đảng xã Ngọc Thanh cũng hình thành và phát triển trong thực tiễn các phong trào cách mạng ấy. Từ tổ Đảng, chi bộ rồi tiến lên thành lập Đảng bộ, trải qua các kỳ đại hội, Đảng bộ xã Ngọc Thanh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mọi nhiệm vụ cách mạng tại địa phương.

Cuốn sách là tài liệu quý để lưu giữ và giáo dục truyền thống lịch sử, tri ân những thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của quê hương.

                                                                                   Hoàng Oanh

Tổng số trang1-20 (of 78)
Page:1 - 2 - 3 - 4.  Trước · Tiếp