2    8    1    1    9    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ/ Công văn chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ Xuân Ất Mùi 2015

Công văn số 1047-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành ngày 19/01/2015 về việc chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ  Xuân Ất Mùi 2015

 

Thực hiện Công văn số 7541-CV/BTGTW, ngày 08/01/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Ất Mùi 2015, thiết thực kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), góp phần động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Hưng Yên thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một số hoạt động:

1 - Hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể thao:

- Chủ động tổ chức các chương trình văn hoá, văn nghệ và thể thao đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón Tết của nhân dân tại các khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Giới thiệu những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động công cuộc đổi mới; những tấm gương người tốt, việc tốt; ca ngợi quê hương, đất nước; ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Khuyến khích các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa, thu hút các nguồn lực, đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, gia đình văn hóa tiêu biểu; tổ chức các hoạt động biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn; tổ chức tốt lễ mừng thọ đối với người cao tuổi; phát động Tết trồng cây; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, thực hành tiết kiệm.

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh động viên văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí hưởng ứng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; về xây dựng Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; bám sát hiện thực cuộc sống, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; tổ chức tốt Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII năm 2015 với chủ đề hướng về biển đảo Tổ quốc.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng và Nhà hát Chèo Hưng Yên biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng việc cấp phép các chương trình biểu diễn nghệ thuật thời trang, ca múa nhạc.

2 - Hoạt động lễ hội: Hướng dẫn, tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII), Quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường quản lý nhà nước về di tích và danh thắng; kiểm tra, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, phản văn hoá, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, “thương mại hóa” hoạt động lễ hội… làm ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường sinh thái, gây mất an ninh, trật tự. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Tiếp tục vận động nhân dân không tiếp nhận và đưa ra khỏi di tích lịch sử văn hóa những hiện vật, nhất là sư tử, lộc bình… khác lạ văn hóa dân tộc.

3 - Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình Tết Ất Mùi vui tươi, lành mạnh phục vụ nhân dân; kiểm duyệt kỹ lưỡng nội dung tin, bài, ảnh… không để sai sót xảy ra. Tăng cường giới thiệu, phản ánh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội, quảng bá hình ảnh đất và người Hưng Yên.

4 - Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm việc đốt pháo nổ, thả đèn trời gây nguy hiểm cho nhân dân; truy quét tệ nạn xã hội; vận động nhân dân không treo đèn lồng ngoại ở các đường phố, thôn xóm, giữ gìn bản sắc dân tộc; tuyên truyền giáo dục văn hoá ứng xử, văn hóa giao thông; thực hiện tốt công tác định hướng, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trên địa bàn.

5 – Đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ Xuân Ất Mùi 2015 về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Văn hóa – Văn nghệ) trước ngày 16/3/2015 để tổng hợp, báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.    

Vậy, đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp