2    7    2    8    5    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Đổi mới công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị

 Đổi mới công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị

 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành công văn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào một số trọng tâm sau:

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào, cuộc vận động đang triển khai ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung tuyền truyền về người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật gắn với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo Chương trình hành động số 34 - CTr/TU ngày 15/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, tạo sự hấp dẫn, thuyết phục, sự lan tỏa trong xã hội; thường xuyên nâng cao chất lượng cho các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về những trọng tâm nêu trên, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phòng Tuyên truyền

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp