3    0    2    5    9    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2014-2020

Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2014-2020

Ngày 26/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2014-2020.

Việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em nhằm tạo môi trường an toàn, thân thiện để tất cả trẻ em đều có sự khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống, được hưởng các quyền cơ bản của mình, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách. Để đạt được mục tiêu này, UBND yêu cầu các sở, ban, ngành UBND các huyện thành phố tuyên truyền sâu rộng công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, phấn đấu đến năm 2015 có 85% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn; đến năm 2020 có 95% xã, phường, trị trấn đạt tiêu chuẩn. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước của chính quyền trong công tác này, gắn kết việc xây dựng xã, phường, thị trấn với việc xây dựng “Gia đình vì trẻ em”,“làng trẻ em”,“Gia đình văn hóa”,Làng văn hóa”. Đầu tư, hỗ trợ các tiêu chí khó đạt trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Chỉ đạo lồng ghép và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phù hợp với sự phát triển kinh tế của địa phương; thực hiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và nhân dân trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 25/2014/TT-LĐXH của Bộ Lao động Thương binh - Xã hội hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp các quy định của Nhà nước; nhằm tạo môi trường an toàn và điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em, đó là những tiêu chuẩn, chiến lược quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng thu thập thông tin, đánh giá tiêu chí học tập và trao đổi kinh nghiệm. Xây dựng và nhân rộng xã, phường, thị trấn phù hợp, tổ chức cho các xã, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp; thành lập hội đồng đánh giá cấp xã, Hội đồng xét duyệt cấp huyện, tổ chức toạ đàm về các giải pháp, huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện chăm sóc trẻ em hướng vào các hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu và can thiệp trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, trường học, mẫu giáo, điểm vui chơi, giải trí. Xã hội hoá công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tuyên truyền vận động sự tham gia của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư; huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện tốt công tác này, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 có 95% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn; các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ về xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Đưa nội dung này vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

                                    Phạm Lưu

 


 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp