3    0    2    6    4    9    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Gương điển hình/ Hưng Yên: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Hưng Yên:

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tích cực quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, từ sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Tỉnh ủy Hưng Yên đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động, đồng thời chỉ đạo các địa phương song song với đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể cần đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2015 – 2020 của đơn vị mình. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ngành có liên quan cũng đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về kinh tế tập thể, vận động và hướng dẫn thành lập mới HTX. Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp đã phối hợp tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, vận động nhân dân tự nguyện tham gia HTX và tổ hợp tác. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng tin bài để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, về một số chính sách của Nhà nước và của tỉnh như chính sách miễn thủy lợi phí, ưu đãi, miễn giảm thuế, giãn nợ cho các HTX nông nghiệp…

Qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có chuyển biến tích cực; đã hiểu rõ hơn vai trò, vị trí và yêu cầu khách quan phải xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó quan tâm hơn tới kinh tế tập thể, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể hoạt động thuận lợi, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. 

 Tính đến hết tháng 10/2014, toàn tỉnh có gần 2.000 tổ hợp tác, thu hút trên 12 nghìn thành viên tham gia và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trên địa bàn. Các tổ hợp tác phát triển với nhiều hình thức, quy mô đa dạng như tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ, cơ sở sản xuất – kinh doanh. Trong đó, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 70%, còn lại hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, thương mại và dịch vụ.

Đối với mô hình hợp tác xã, toàn tỉnh có 268 hợp tác xã (HTX), bao gồm: 162 HTX nông nghiệp, 3 HTX thương mại dịch vụ, 23 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 3 HTX giao thông vận tải, 3 HTX xây dựng, 65 quỹ tín dụng nhân dân và 9  HTX kinh doanh điện phục vụ dân sinh. Các HTX phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ phát triển cả về mặt số lượng cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động…, thu hút gần 70 nghìn xã viên tham gia, giải quyết công ăn việc làm cho gần 25 nghìn lao động địa phương.

Thực tế hoạt động cho thấy, sự phát triển của tổ hợp tác và HTX đem lại những lợi ích kinh tế trực tiếp cho các thành viên tham gia, đồng thời tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Vai trò của kinh tế tập thể đã đóng góp một phần không nhỏ đối với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh chính trị trong toàn tỉnh; tạo động lực cho kinh tế hộ phát triển, cung cấp sản phẩm cho thị trường và nguyên liệu các cơ sở chế biến hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu; góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, đồng thời giải quyết được nhiều việc làm cho xã viên và người lao động nông thôn trong vùng, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, hoạt động kinh tế tập thể của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: các HTX trong tỉnh quy mô còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu; cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn; năng lực đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, sản phẩm hàng hóa ít và khả năng cạnh tranh chưa cao, nhất là đối với các HTX nông nghiệp, nông thôn; cán bộ quản lý tổ hợp tác, HTX phần đông tuổi đời cao, hạn chế về năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; thu nhập của thành viên và người lao động chưa thực sự ổn định…

Thời gian tới, để đưa kinh tế tập thể thực sự trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Tỉnh ủy Hưng Yên đã xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể. Chăm lo củng cố phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể theo đúng quy định. Hai là đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX theo đúng quy định tại Luật HTX năm 2012 và các quy định khác. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ quản lý HTX, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các HTX tiếp tục  phát triển, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Ba là, tăng cường mối quan hệ phối hợp, vai trò tham mưu giữa Liên minh HTX tỉnh với các ngành, địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Đăng Khôi

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp