3    0    2    6    5    0    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Gương điển hình/ Chi bộ LHPN tỉnh đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2011-2013

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐƠN VỊ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU 2011 – 2013

 

Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hiện nay, chi bộ có 21 đảng viên (20 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị); Ban Chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Bí thư chi bộ là Tỉnh ủy viên. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, toàn thể đảng viên, chi bộ đã rèn luyện, phấn đấu đạt được nhiều kết quả.

Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh; phát triển hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; tổ chức tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...

Thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 24 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chi ủy chi bộ đã phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai học tập các chuyên đề hàng năm, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua như “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” trong các tầng lớp phụ nữ; phong trào “Tận tụy với công việc, trách nhiệm với hội viên phụ nữ, công tâm và hiệu quả” trong cán bộ hội các cấp. Đến cuối năm 2013, phụ nữ toàn tỉnh đã tiết kiệm được 38.886.536.000 đồng, giúp 7.543 phụ nữ nghèo có vốn để sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã duy trì, nhân rộng nhiều mô hình làm theo Bác như: “Chung tay vì phụ nữ nghèo”, “Nhóm phụ nữ giúp nhau”, “Nuôi lợn đất”. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tặng 1.600 thẻ bảo hiểm y tế và vật dụng cần thiết cho hội viên phụ nữ nghèo để phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Đã và đang tích cực triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở giai đoạn 2013-2017”; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần tham gia có hiệu quả phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; tăng cường thực hiện khâu đột phá “Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”; tích cực hưởng ứng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em, hoạt động nhân đạo, từ thiện và công tác hậu phương quân đội...

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chi bộ quan tâm thực hiện. Qua quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” mỗi đảng viên đều xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời xác định những biện pháp khắc phục những hạn chế yếu kém.  Vì vậy, 100% đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

            Công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng chính quyền, đoàn thể, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được quan tâm, Ban chi ủy đã xây dựng Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; thực hiện tốt việc tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của chi bộ. Chi ủy thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, ban chi ủy đều tiến hành họp để thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết chi bộ tháng trước và đề ra phương hướng cho hoạt động của chi bộ. Bên cạnh những buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ đã tổ chức một số buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung vào các chủ đề như: chi bộ lãnh đạo cơ quan, công đoàn và đoàn thanh niên; nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tổ phụ nữ; tìm hiểu về công tác kiểm tra....

 Hàng năm, chi bộ đều xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, với 1-2 cuộc mỗi năm. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, chất lượng, góp phần củng cố, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên của chi bộ thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Công tác phát triển đảng viên luôn được coi trọng về chất lượng, đảm bảo thủ tục, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đảng.

 Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ và quy tắc ứng xử trong cơ quan, thống nhất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, quan tâm đến đời sống tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, đảng viên và công chức trong cơ quan.

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được công nhận là cơ quan văn hóa; chi đoàn, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 3 năm liên tục (2011-2013) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó, năm 2013, Chi bộ đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 3 năm liền”.

                                                                                                Lưu Vân

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp