3    0    2    6    4    9    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Hưng Yên: Đẩy mạnh việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

 Hưng Yên: Đẩy mạnh việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

 

Thực hiện Kế hoạch số 84 - KH/TU ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; đến ngày 28/4/2014, đã có 10 huyện ủy, đảng ủy thực thuộc Tỉnh ủy tổ chức giới thiệu chuyên đề năm 2014 cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên giới thiệu, phân tích, làm rõ tư tưởng, quan điểm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đề ra các giải pháp để các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo.

Hầu hết các huyện, thành ủy, đảng ủy thực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã ban hành các văn bản (kế hoạch, hướng dẫn…) lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc triển khai việc học tập chuyên đề năm 2014 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữa nghiên cứu các chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Theo Kế hoạch sau học tập, nghiên cứu, mỗi tổ chức, cá nhân tự liên hệ và xác định một số việc (phần việc) cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Bác; đặc biệt là khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã chỉ ra sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Trong sinh hoạt định kỳ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị dành thời gian để đánh giá tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương, ghi danh tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác./.

Ngọc Tú

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp