2    7    2    8    2    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ TB số 26, về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông báo số 26 của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành ngày 16/4/2014 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

---

 

Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 - KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI), Kế hoạch số 24 - KH/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 253 - QĐ/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 1132 - QĐ/TU ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiện toàn Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

I - Trưởng Bộ phận

Đồng chí Nguyễn Tiến Thuyết, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoạt động và nội dung tham mưu của Bộ phận giúp việc.

II - Phó Trưởng Bộ phận:

1- Đồng chí Đặng Minh Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: chỉ đạo và theo dõi công tác triển khai tại các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh.

2- Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; theo dõi công tác triển khai của khối cơ quan Đảng và đoàn thể cấp tỉnh.

III - Các thành viên

Tham mưu, phối hợp cùng các thành viên trong Bộ phận giúp việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Quy chế làm việc do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành. Đồng thời, trực tiếp phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

1- Đ/c Phạm Ngọc Huy, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại thành phố Hưng Yên; tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

2- Đ/c Lê Thanh Xuân, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại huyện Ân Thi.

3- Đ/c Trần Thị Tứ, TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại huyện Văn Lâm.

4- Đ/c Nguyễn Tuấn Hạnh, TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại huyện Yên Mỹ.

5- Đ/c Chu Ngọc Hoàng, TUV, Tổng Biên tập Báo Hưng Yên: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại huyện Văn Giang và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền trên Báo Hưng Yên.

6- Đ/c Nguyễn Kông Đán, TUV, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại huyện Phù Cừ và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền trên Đài PT-TH tỉnh.

7- Đ/c Hoàng Thị Minh Nga, TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong các cấp Hội phụ nữ và cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

8- Đ/c Cao Xuân Hồng, TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong khối công chức, viên chức, công nhân, lao động trong tỉnh và cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

9- Đ/c Trần Thị Tuyết Hương, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong các cấp Hội nông dân và cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

10- Đ/c Nguyễn Văn Đoàn, TUV, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

11- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong khối trường học và cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

12- Đ/c Trần Đăng Tuấn, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại huyện Khoái Châu và cơ quan Sở VH,TT&DL.

13 Đ/c Nguyễn Thị Chuyền, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại huyện Tiên Lữ và trực tiếp triển khai tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

14 Đ/c Phạm Xuân Thi, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong các cấp Hội cựu chiến binh, Hội cựu quân nhân và cơ quan Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

15- Đ/c Nguyễn Quốc Việt, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại huyện Kim Động và trực tiếp triển khai tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.

16- Đ/c Nguyễn Hoàng Hoà, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong khối thông tin, truyền thông và cơ quan Sở Thông tin & Truyền thông.

17- Đ/c Bùi Thế Cử, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại huyện Mỹ Hào và cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

18- Đ/c Lê Văn Cửu, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: chỉ đạo triển khai thực hiện trong lực lượng vũ trang tỉnh.

19- Đ/c Đoàn Xuân Loát, Phó Giám đốc Công an tỉnh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện trong lực lượng công an tỉnh.

20- Đ/c Nguyễn Mạnh Hoàn, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh: phụ trách, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tới đội ngũ văn nghệ sĩ và trực tiếp triển khai tại Hội VH-NT tỉnh.

IV- Các đồng chí chuyên trách

Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; xây dựng các văn bản tham mưu giúp Bộ phận giúp việc theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đồng chí Trưởng Bộ phận, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc.

V- Trên cơ sở Thông báo này. Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các ban, sở, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy định kỳ, sơ kết, tổng kết, báo cáo bằng văn bản (gửi về Bộ phận giúp việc qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và mời các đồng chí được phân công theo dõi, phụ trách địa phương, đơn vị dự./.

 

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

  

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thuyết

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp