2    7    2    8    2    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Chương trình số 12, về việc làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Chương trình số 12 của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành ngày 18/4/2014 về việc làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

---

 

Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 - KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI), Kế hoạch số 24 - KH/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Kế hoạch số 84 - KH/TU ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Quyết định số 253 - QĐ/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 1132 - QĐ/TU ngày 28/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Bộ phận giúp việc xây dựng chương trình làm việc năm 2014 như sau: 

I- Quý I:

Họp Bộ phận giúp việc lần 1: 

1. Quán triệt Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc theo Quyết định số 253 - QĐ/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông qua chương trình làm việc năm 2014 của Bộ phận giúp việc; Thống nhất nội dung tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

2. Tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, cấp ủy các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị: Quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2014 theo Kế hoạch số 84 - KH/TU ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 13 - NQ/TU ngày 27/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 6 chương trình, 8 đề án của Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2014. Xác định đây là nhiệm vụ cần tập trung cao độ trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

II- Quý II

Họp Bộ phận giúp việc lần 2:

1. Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các thành viên phản ánh tình hình thực hiện quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2014 tại cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi; Đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là trong công tác phối hợp, triển khai.

2. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2014, gắn với việc xây dựng phương hướng phấn đấu của các cấp ủy, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2014; Việc rà soát, bổ sung và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay; bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá.

3. Đôn đốc, theo dõi tổng hợp việc tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp huyện và tương đương trong dịp sinh nhật Bác 19/5.

4. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các nội dung trọng tâm được nêu trong Kế hoạch số 84 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2014.

III- Quý III

Họp Bộ phận giúp việc lần 3:

1. Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý II, phương hướng, nhiệm vụ quý III, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các thành viên phản ánh tình hình thực hiện quý II, phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2014 tại cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi; đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là trong công tác phối hợp, triển khai.

2- Thông qua dự thảo nội dung Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 24 - KH/TU, Kế hoạch 84 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV- Quý IV

- Họp Bộ phận giúp việc lần 4:

1- Các thành viên phản ánh tình hình thực hiện quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2014 tại cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi; đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là trong công tác phối hợp, triển khai.

2- Tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 84 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

3- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức: kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 84 - KH/TU tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Họp Bộ phận giúp việc lần 5:

Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết năm 2014; Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015; Tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

 

 

(Đã ký)

 

  

Nguyễn Tiến Thuyết

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp