2    7    2    8    2    5    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ban hành ngày 14/3/2014 về việc Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc

Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ban hành ngày 14/3/2014 về việc Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân

-----

 

 Thực hiện Kế hoạch số 84 - KH/TU ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn như sau:

 I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Học tập chủ đề năm 2014, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Tuyên truyền sâu rộng và đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, gắn với thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và các chương trình, kế hoạch, phong trào đang triển khai, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH HỌC TẬP, LIÊN HỆ VÀ TUYÊN TRUYỀN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014

1- Nội dung, hình thức học tập và liên hệ

- Nội dung chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, MTTQ, đoàn thể và sinh hoạt cơ quan, đơn vị, các đồng chí đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận, liên hệ. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm; lợi dụng chức trách, quyền hạn; các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua; kéo bè, kéo cánh; nói một đằng, làm một nẻo; nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong sinh hoạt định kỳ, dành thời gian để đánh giá và biểu dương, ghi danh tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2014, được thể hiện trong công tác, trong quan hệ hàng ngày với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sống có trách nhiệm với công việc, với nhân dân, vì mục tiêu, nhiệm vụ chung của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục vận dụng và thực hiện có hiệu quả những lời dạy của Bác trong các lần về thăm Hưng Yên. Rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

- Tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xác định nội dung học tập (phần việc) cụ thể và đề ra các biện pháp thực hiện, làm theo trong từng tháng, từng quý cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn, phân công phụ trách, định ra thời gian giải quyết dứt điểm, báo cáo với cấp ủy cấp trên, nhất là khắc phục hạn chế, yếu kém đã chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện 3 Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Quyết tâm tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2- Phương pháp tiến hành

- Tháng đầu triển khai dành ít nhất 60 phút để học tập, quán triệt chuyên đề (Có thể mời báo cáo viên cấp trên giúp quán triệt).

+ Bí thư chi bộ (báo cáo viên) giới thiệu, quán triệt nội dung chuyên đề.

+ Đảng viên thảo luận, liên hệ, bàn biện pháp thực hiện, đăng ký làm theo.

- Các tháng còn lại, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, kiểm điểm kết quả làm theo của chi bộ, của đảng viên trong chi bộ đối với chuyên đề đã học tập, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện trong tháng tiếp theo.

+ Đọc mẩu chuyện hoặc tài liệu có liên quan tới chuyên đề và tiếp tục thảo luận để làm sâu sắc hơn những nội dung của chuyên đề học tập.

+ Đánh giá việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ; đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong việc làm theo trong tháng.

+ Xác định nhiệm vụ, giải pháp trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác tháng tiếp theo.

- Tháng 12/2014: Kiểm điểm chi bộ, đảng viên năm 2014 gắn với đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

3- Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân

- Căn cứ Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2014 và sự chỉ đạo theo ngành dọc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chuyên đề năm 2014, thông qua sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, các hoạt động giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ... đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

- Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan có ấn phẩm, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh... tiếp tục duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung chủ đề năm 2014, cách thức tổ chức thực hiện, kết quả học tập chuyên đề, nhất là những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề năm 2014.

- Tài liệu học tập:

+ Cuốn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành và các tài liệu tham khảo khác.

+ Bản tin Thông báo nội bộ hàng tháng và chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (www.tuyengiaohungyen.vn).

+ Ban Tuyên giáo cấp huyện, cấp cơ sở và các chi bộ chủ động sưu tầm, biên soạn thêm các tài liệu giúp cho việc tổ chức học tập chuyên đề thiết thực và hiệu quả. Việc sưu tầm, biên soạn tài liệu phải được trích từ nguồn chính thống, đảm bảo tính định hướng chính trị.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và chỉ đạo công tác tuyên truyền chuyên đề năm 2014.

2. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, giới thiệu chuyên đề cho đội ngũ báo cáo viên, bí thư cấp uỷ; chỉ đạo triển khai học tập và tuyên truyền chuyên đề năm 2014 tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong giao ban bí thư chi bộ, giao ban MTTQ và các đoàn thể, yêu cầu bí thư chi bộ, lãnh đạo các đoàn thể phản ánh việc học tập các chuyên đề, nhất là việc làm theo, những cách làm sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

3. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo việc triển khai học tập và tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, hội viên chuyên đề năm 2014.

4. Ban Tuyên giáo, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập chuyên đề 2014; phân công các đồng chí cấp uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và dự buổi học tập chuyên đề tại chi bộ, đảng bộ. Hằng tháng, thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban công tác tuyên giáo nắm tình hình triển khai việc học tập; đánh giá, rút kinh nghiệm và định hướng nội dung tháng sau.

5. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả học tập và tuyên truyền theo chủ đề năm 2014 về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Trung ương (trước ngày 15/12/2014)./.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thuyết

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp