2    7    2    7    6    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Kế hoạch số 84 - KH/TU ngày 28/2/2014 của Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Kế hoạch số 84 - KH/TU ngày 28/2/2014 của Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

 

-----

Căn cứ Hướng dẫn số 96 - HD/BTGTW ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Trước mắt là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

2. Căn cứ Kế hoạch số 61 - KH/TU ngày 30/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và Kế hoạch này, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong học tập và làm theo, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 theo tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và các chương trình, kế hoạch, phong trào đang triển khai phù hợp với điều kiện của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, liên hệ việc học tập và làm theo gắn với trách nhiệm cá nhân, chuyên môn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong học tập, nghiên cứu chuyên đề, cần đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữa nghiên cứu các chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở.

II- NỘI DUNG HỌC TẬP, LIÊN HỆ VÀ TUYÊN TRUYỀN

1. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

- Trên cơ sở tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng tháng, quý cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, để cán bộ, đảng viên thảo luận, học tập và làm theo; vận dụng có hiệu qủa những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với các phòng trào của tỉnh Hưng Yên. Tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra đánh giá.

- Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm; lợi dụng chức trách, quyền hạn; các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua; kéo bè, kéo cánh; nói một đằng, làm một nẻo; nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chủ đề; tổ chức thảo luận, liên hệ cho tập thể và cá nhân ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn và tập trung giải quyết ở từng ngành, từng cấp, xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời gian giải quyết dứt điểm, báo cáo với cấp ủy cấp trên, đặc biệt khắc phục 03 vấn đề trọng tâm, bức xúc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI): Nghị quyết số 10 - NQ/TU ngày 25/02/2013 về tập trung khắc phục có hiệu quả tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp ở các xã trong vùng Dự án Khu đô thị Thương mại - Du lịch Văn Giang; Nghị quyết số 11 - NQ/TU ngày 21/3/2013 về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 12 - NQ/TU ngày 21/3/2013 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường giải quyết, xử lý hiệu qủa tình trạng vi phạm, lấn chiếm công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, kịp thời và đồng bộ, bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc tiếp tục dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn (2013 - 2015), phấn đấu hoàn thành trong năm 2014 theo tinh thần Chỉ thị số 21 - CT/TU ngày 14/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Bên cạnh những nhiệm vụ nêu trên cần chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã thực hiện từ trước tới nay. Cấp ủy chỉ đạo bổ sung nội dung chuyên đề năm 2014 vào chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; lựa chọn những vấn đề còn hạn chế liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

3. Liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo

- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi tổ chức, cá nhân liên hệ và xác định một số việc (phần việc) cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Bác. Trong sinh hoạt định kỳ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị dành thời gian để đánh giá tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương, ghi danh tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Cuối năm, tập thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tự kiểm điểm việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cơ quan, đơn vị.

- Phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiến nghị với thường vụ cấp uỷ, với bí thư về nội dung, hình thức tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ đề năm 2014, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có các ấn phẩm và các trang thông tin điện tử thường xuyên tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề năm 2014, các điển hình trong học tập và làm theo, gắn với tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

- Gắn "xây" với "chống"; trong công tác tuyên truyền cần chủ động phê phán, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai thực hiện không nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán các biểu hiện quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

5. Tổ chức học tập chuyên đề

- Thời gian học tập: Trong năm 2014

- Để việc nghiên cứu, học tập chuyên đề được sâu sắc hơn, các đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức giới thiệu chuyên đề cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức giới thiệu chuyên đề và liên hệ với yêu cầu thực tế (sau khi nghe giới thiệu, việc học tập, trao đổi của cán bộ, đảng viên thực hiện trong sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ). Việc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, báo cáo viên để nghe giới thiệu các chuyên đề, tác phẩm, tùy theo điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí, tốn kém.

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự…

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên các huyện và tương đương; hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2014 trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2014.

          2. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo:

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai học tập và vận dụng có hiệu quả chủ đề năm 2014 và những lời dạy của Bác trong thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

  Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc tiếp tục dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn (2013 - 2015); phấn đấu hoàn thành trong năm 2014.

          3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền việc học tập và vận dụng có hiệu quả chuyên đề học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 tới cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

          4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch xong trước ngày 01/4/2014 và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập và nghiên cứu nội dung chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với thảo luận, liên hệ, xây dựng phương hướng phấn đấu sát hợp với điều kiện cụ thể và nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

          5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; các cơ quan có ấn phẩm, bản tin, trang thông tin điện tử…; Đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, gắn với đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai; bảo vệ môi trường; thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy mạnh đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về các gương điển hình “người tốt”, “việc tốt” trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

6. Các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả việc học tập và tuyên truyền theo chủ đề năm 2014 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đồng gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 15/12/2014.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Khắc Hào

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp