2    7    2    8    2    5    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Báo cáo số 13-BC/TW ngày 02/8/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Báo cáo số 13-BC/TW ngày 02/8/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 03). Ngày 01-7-2011, Ban Bí thư đã ban Kế hoạch số 03-KH/TW triển khai thực hiện Chỉ thị 03. Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh đạt được một số kết quả.

I- TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong 2 năm qua, kinh tế thế giới đối mặt với khó khăn, khủng hoảng; từ đầu năm 2013 đến nay, tuy có sự phục hồi nhưng chậm, tăng trưởng thấp và vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế EU tăng trưởng âm, khủng hoảng nợ công diễn biến phức tạp, tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục (12,2%). Thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm và bảo hộ mậu dịch gia tăng cản trở kinh tế phục hồi. Về an ninh, chính trị, cục diện thế giới tiếp tục vận động theo xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển; tuy nhiên, xung đột cục bộ, khủng bố, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, tài nguyên, tranh chấp biển đảo diễn ra với tần suất cao hơn và tính chất phức tạp hơn. Vấn đề Biển Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng và tiềm ẩn nguy cơ xung đột cục bộ…Trong nước, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình trạng “đóng băng” bất động sản và nợ xấu vẫn ở mức cao. Khu vực doanh nghiệp, động lực chính tạo ra của cải, vật chất, việc làm gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, báo lỗ, ngừng hoạt động lớn. Việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chưa làm được nhiều. Thiên tai, dịch bệnh, nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô còn nhiều tiềm ẩn. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân tiếp tục phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm gia tăng hoạt động chống phá, tác động tiêu cực nhiều mặt đến an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, với sự cố gắng của Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt một số kết quả chủ yếu sau:

1- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo các cấp

Ở Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quan trọng này. Ban Bí thư đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW phân công nhiệm vụ cho các ban đảng, ban cán sự, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, chỉ đạo cấp ủy đưa việc kiểm tra, tự kiểm tra vào kế hoạch và nghiêm túc thực hiện; ban hành Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị và Quy chế hoạt động của Bộ phận này. Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Bộ phận chuyên trách thực hiện Chỉ thị 03 với biên chế gọn nhẹ, hợp lý.

Trên tinh thần thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 21- CT/TW về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bước đầu tạo được những kết quả cụ thể, được cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh đánh giá cao.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07-11-2011 giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đã ban hành các văn bản quy định, quy chế, chuẩn mực đạo đức, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị 03. Sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, giữa Trung ương và địa phương trong toàn bộ hệ thống chính trị bước đầu có chuyển biến tích cực.

Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương. Cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp quan tâm, trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện, thành lập và ban hành quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc; tổ chức các hội nghị quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện trong Đảng và toàn xã hội; ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của các ban đảng Trung ương, trong đó nhấn mạnh và coi trọng yêu cầu chuyển đổi nội dung chủ yếu của cuộc vận động trước đây thành công việc thường xuyên của các đảng bộ, chi bộ, các tập thể, cá nhân.

2- Một số kết quả đạt được trong thực tiễn

2.1- Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước

Việc thực hiện Chỉ thị 03 trong Đảng và trong xã hội được Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về công tác kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và thực hiện nghị quyết của đại hội đảng các cấp, đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mở rộng, tăng cường quan hệ đối ngoại, nâng cao hiệu quả hội nhập, hợp tác quốc tế.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã xác định rõ nhiệm vụ, lựa chọn nội dung công việc để hướng dẫn từng tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị và khả năng của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Nhiều tỉnh, thành phố đã quan tâm gắn việc thực hiện Chỉ thị với phong trào xây dựng nông thôn mới, cụ thể như: khuyến khích nhân dân tự nguyện dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm trường học, đường nông thôn…(để làm được điều đó, đảng viên tích cực, gương mẫu đi đầu), tạo nên phong trào sôi nổi, được sự hưởng ứng, đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân.

2.2- Việc thực hiện Chỉ thị 03 dần đi vào nền nếp, thiết thực, hạn chế tình trạng chạy theo thành tích, nặng tính hình thức

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã dần dần trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị. Nhiều nơi đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức phù hợp, cụ thể hóa các nội dung nêu trong Chỉ thị theo chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của ngành, địa phương, đơn vị. Bước đầu khắc phục được tình trạng thụ động, ỷ lại, cấp trên phải “cầm tay chỉ việc”, hoặc có đôn đốc mới thực hiện.

Kết quả của việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng đã và đang hình thành ý thức tự giác, nền nếp trong hoạt động thường xuyên của nhiều tập thể, cá nhân và lan tỏa trong nhân dân.

2.3- Qua việc thực hiện Chỉ thị 03, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn

Thực hiện Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhiều địa phương đã có quy định về yêu cầu tự giác thực hiện trách nhiệm nêu gương; yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân theo lời dạy của Bác; xác định rõ: việc học tập và làm theo tấm gương của Bác là từ những việc làm cụ thể, hàng ngày; yêu cầu nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ở một số nơi, việc đăng ký thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên được công bố công khai, được nhân dân giám sát và định kỳ đánh giá.

2.4- Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị đã bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đã góp phần rèn luyện và từng bước nâng cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong cải cách hành chính, thái độ giao tiếp, ứng xử với nhân dân, tác phong xử lý công việc; nhiều nơi, nhiều đồng chí để lại thiện cảm trong nhân dân. Qua đó, đã góp phần giải quyết dứt điểm một số vấn bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội, giải quyết được một số vấn đề tồn đọng lâu năm ở nhiều địa phương, đơn vị; giảm bớt đơn, thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp; phấn đấu từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

2.5- Việc thực hiện Chỉ thị 03 góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Nhiều tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt, nhiều cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận các chuyên đề, các bài viết, nghiên cứu, kể các mẩu chuyện về Bác và liên hệ để xây đựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Nhiều đảng bộ, chi bộ xác định nội dung học tập và bàn biện pháp làm theo Bác trong từng tháng một cách cụ thể, thiết thực; thảo luận về việc nêu gương của cán bộ chủ chốt. Trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng đã coi trọng tự phê bình, phê bình đối với những biểu hiện tiêu cực, thói hư tật xấu; tập hợp, lắng nghe ý kiến của nhân dân góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên, để cảnh báo, nhắc nhở, tiếp thu và sửa chữa; phát hiện, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt ở đơn vị mình và những đơn vị bạn; kinh nghiệm, cách làm hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.6- Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm, góp phần cỗ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực

Cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về các điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, góp phần thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị

Việc tổ chức phát động và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã khích lệ, động viên các văn nghệ sĩ và nhà báo trong việc sáng tác, quảng bá về những mặt tích cực, những hành động đạo đức, những nét đẹp văn hóa, những tấm gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3- Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

3.1- Hạn chế, khuyết điểm

- Việc thực hiện Chỉ thị 03 ở nhiều địa phương, đơn vị còn chậm và chưa đồng đều.

Trong nhận thức, một số cấp ủy chưa xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, những việc cần làm theo Chỉ thị 03 để đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên. Do vậy, lúc đầu còn lúng túng, còn có tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên. Việc thực hiện Chỉ thị ở cấp huyện và cấp cơ sở còn chưa đều, có nơi thiếu quyết tâm, thiếu sự sáng tạo, nhất là trong việc chuyển từ cuộc vận động thành công việc thường xuyên, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ, khả năng của mỗi cán bộ, đảng viên.

Một số nội dung trong Kế hoạch 03 của Ban Bí thư, như quy định về kiểm tra, giám sát, quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên…còn chậm được cụ thể hóa, nhất là ở cấp cơ sở. Chưa thống nhất trong nhận thức về cách xây dựng chuẩn mực đạo đức và việc cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức đó (trong 49 bản quy định về chuẩn mực đạo đức của các cơ quan Trung ương, có bản chỉ gồm 8 chữ, có bản dài 2.000 chữ, bao gồm cả đạo đức, luân lý, pháp lý…).

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn hạn chế, một số cơ quan quản lý nhà nước chưa tổ chức triển khai, hoặc triển khai một cách hình thức, không cụ thể, thiếu thực chất. Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả chưa thường xuyên, chưa làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương với các địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nhất là trong thực hiện đạo đức nghề nghiệp của các ngành ở địa phương…Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 không đồng đều, chưa rộng khắp, chưa mang lại những chuyển biến rõ rệt trong hành động làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động

- Việc thực hiện một số nội dung nêu trong Chỉ thị 03 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư chưa đạt yêu cầu.

Việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, xây dựng chương trình giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống các nhà trường còn gặp khó khăn, vướng mắc cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Bộ giáo dục và Đào tạo chưa xây dựng xong chương trình giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh ở nhà trường theo yêu cầu của Chỉ thị 03 và Kế hoạch 03-KH/TW

Chưa ban hành được quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhiều chương trình, phong trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề ra chưa lôi cuốn được đông đảo thanh niên tham gia, chất lượng, hiệu quả thấp.

- Việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 03 còn hạn chế

Công tác tuyên truyền đã được quan tâm hơn song vẫn còn thiếu hấp dẫn, có trường hợp được biểu dương nhưng chưa thật tiêu biểu; chưa duy trì thường xuyên, đều đặn, nên chưa tạo được sức lan tỏa từ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ra toàn xã hội. Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tuy đã lôi cuốn được nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo tích cực tham gia, nhưng chưa thực sự đông đảo, chưa trở thành việc làm thường xuyên trong hoạt động sáng tác, quảng bá. Công tác biểu dương, khen thưởng chưa kịp thời. Hình thức biểu dương bằng thư khen của lãnh đạo chủ chốt và bí thư cấp ủy hầu như chưa được các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện.

3.2 Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

- Về khách quan, việc thực hiện Chỉ thị 03 trong 2 năm qua diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Về chủ quan, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị, việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành ý thức tự giác của mỗi người, chưa thật sâu sắc. Cấp ủy, người đứng đầu ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị vừa là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phương thức tổ chức thực hiện có nhiều khó khăn, lúng túng khi chuyển từ Cuộc vận động thành công việc thường xuyên; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa được quan tâm đúng mức.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, ở nhiều nơi, cấp ủy và chính quyền chưa thực sự quan tâm, chưa dành thời gian thỏa đáng, thiếu chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; có tình trạng “khoán” cho cơ quan tuyên giáo. Bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách ở nhiều nơi còn thiếu chủ động, chưa sáng tạo để tham mưu cho cấp ủy trong việc cụ thể hóa, thực hiện Chỉ thị 03 sát với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm riêng ở địa phương, đơn vị. Nhiều nơi chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm; chưa tích cực, chủ động chỉ đạo, tìm tòi những cách làm hay phù hợp với địa phương, đơn vị; chưa quan tâm xây dựng, phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

- Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và tổ chức hoạt động tuyên truyền chưa đúng tầm, đúng mức, thiếu tìm tòi, sáng tạo. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc tiêu cực, vấn đề nổi cộm tồn đọng, chưa được xử lý dứt điểm, lại được nêu quá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, tác động vào dư luận xã hội, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4- Một số kinh nghiệm bước đầu rút ra qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

4.1- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên của lãnh đạo và cấp ủy các cấp, từ Trung ương tới địa phương, cơ quan, đơn vị góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện, giúp việc thực hiện Chỉ thị đi đúng định hướng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời tạo ra động lực, khích lệ cấp ủy cấp dưới tích cực, trách nhiệm cao hơn trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị ở địa phương, đơn vị mình.

4.2- Vai trò của cấp ủy, của bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cả hai mặt: lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị và gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ có tính quyết định trong việc thực hiện Chỉ thị; qua đó góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao uy tín của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

4.3- Sự năng động, sáng tạo và chủ động tìm tòi để tham mưu của ban tuyên giáo các cấp, của bộ phận giúp việc cấp ủy là yếu tố quan trọng đối với việc thực hiện Chỉ thị 03 của các địa phương, đơn vị. Do đó, việc quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, tạo điều kiện cho hoạt động của bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách các cấp cần được cấp ủy và lãnh đạo địa phương, đơn vị quan tâm hơn nữa.

4.4- Nghiên cứu, tìm tòi, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, đơn vị và mỗi người, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện các quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các ngành, địa phương, đơn vị.

4.5- Coi trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, tự giác thực hiện Chỉ thị trong cuộc sông và công tác hằng ngày. Đồng thời, chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục một cách thuyết phục, hiệu quả về những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị, nhất là về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1- Phương hướng chung

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các quy định về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương; về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những quy định của các địa phương, đơn vị; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phù hợp và có hiệu quả với từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

2- Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

2.1- Cấp ủy các cấp, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư đúng mức cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, nền nếp ở chi bộ, đảng bộ, gắn với việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương, về công tác kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; rà soát, bổ sung, ban hành mới các nội dung, yêu cầu cụ thể theo tinh thần Chỉ thị 03 trong những quy định, quy chế, nội quy làm việc của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

- Sớm đưa nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo Bác vào chương trình học tập trong các nhà trường. Hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị và cũng là học tập theo phong cách của Bác. Các ban, bộ, ngành ở Trung ương ban hành những quy định chung về đạo đức nghệ nghiệp và hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể hằng năm, xem xét bổ nhiệm, đề bạt cán bộ lãnh đạo các cấp.

- Chỉ đạo bộ phận giúp việc nghiên cứu, đề xuất, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị. Lựa chọn vấn đề trọng tâm, nhất là những vấn đề đạo đức, lối sống nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận; có kế hoạch khắc phục cụ thể, giải quyết dứt điểm và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy và lãnh đạo cấp trên.

2.2- Làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện sai lệch, thiếu quan tâm, qua loa, đại khái, bệnh thành tích, hình thức chủ nghĩa của các ngành, địa phương, đơn vị.

2.3- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; tăng cường công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác, trên internet; sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, bộ, ngành có liên quan và các địa phương chỉ đạo tốt hơn đối với hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cơ quan chủ quản và lãnh đạo cơ quan báo chí cần chỉ đạo nâng cao số lượng tin, bài…và chất lượng chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tìm tòi những cách thể hiện mới nhất, hấp dẫn, thuyết phục về tấm gương đạo đức của Bác và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

T/M BAN BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

  

 

Lê Hồng Anh

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp