2    7    2    7    6    2    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Thông báo kết luận số 130 – TB/TW ngày 5/5/2013 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2012

 Thông báo kết luận số 130 – TB/TW ngày 5/5/2013 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2012

 

 Tại phiên họp ngày 16-4-2013, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo về kết quả công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2012 (sau đây gọi là Chỉ thị số 03-CT/TW), Ban Bí thư đã kết luận như sau:

1- Cơ bản nhất trí với Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW trong năm 2012. Công tác kiểm tra, đôn đốc đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Chỉ thị, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, tạo động lực và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2- Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW đang dần đi vào nền nếp, thiết thực, tránh bệnh hình thức. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Một số vấn đề tiêu cực, tồn động, gây bức xúc trong dư luận tại địa phương, đơn vị được quan tâm giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; bước đầu tạo không khí xã hội phấn khởi, tin tưởng vào kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

3- Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW còn một số hạn chế, khuyết điểm. Ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, việc thực hiện còn chậm và chưa đều. Một số nội dung trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư thực hiện chưa đạt yêu cầu đặt ra như: việc xây dựng chương trình giáo dục đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường còn lúng túng; tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ còn ít, chưa thường xuyên, chưa tạo được sự lan tỏa.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém nêu trên là do: Cấp ủy, người đứng đầu ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, thiếu quyết tâm, chưa dành thời gian thỏa đáng và thiếu chủ động, nhất là trong việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và chức trách, nhiệm vụ công tác của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chỉ đạo hoạt động tuyên truyền thiếu sự đầu tư, tìm tòi, sáng tạo. Nội dung và hình thức tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị còn đơn giản, thiếu hấp dẫn.

4- Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ mà Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư đã đề ra, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định về những điều đảng viên không được làm và những quy định khác của Đảng. Tập trung tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu về việc đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2013 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu giúp Ban Bí thư xây dựng kế hoạch trong năm 2013 về việc tổ chức giao ban cụm và kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại một số địa phương, đơn vị, những nơi khó khăn, nơi có điển hình tiên tiến để kịp thời chỉ đạo, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị và uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng chương trình giáo dục đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư.

                                               

 

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp