2    7    2    8    2    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW thời gian tới

 Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới

1. Phương hướng

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, những quy định của các địa phương, đơn vị đối với cán bộ, đảng viên. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

a. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

- Cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm, đầu tư đúng mức cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của cấp mình và cấp do mình phụ trách. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng.

- Hoàn thiện, tăng cường chỉ đạo bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách các cấp, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc ban thường vụ cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị.

b. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo tốt hơn nữa đối với Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Lãnh đạo các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đầu tư hơn nữa cho chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tìm tòi những thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục để tuyên truyền, giáo dục về tấm đạo đức của Bác Hồ và gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

c. Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo

- Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nhất là học tập phong cách của Người. Từ đó, tạo ra ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Nghiên cứu để đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo mạng, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên mạng Internet…

- Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban hành mới, hoặc rà soát, bổ sung các yêu cầu cụ thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào những quy định, quy chế của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cùng cấp tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nhất là những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, để bàn biện pháp phấn đấu, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục, giải quyết dứt điểm và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy và lãnh đạo cấp trên.

- Rà soát việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các ban, bộ, ngành chính thức ban hành những quy định chung về đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức, cũng như kết quả thực hiện Quy định nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm, là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

- Cấp ủy các cấp chỉ đạo bộ phận giúp việc nghiên cứu, đề xuất những cách làm thiết thực, hiệu quả đối với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, vụ việc tồn đọng kéo dài, kiên quyết xử lý thỏa đáng những vấn đề gây bức xúc trong dư luận.

- Làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc và công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và kịp thời biểu dương, khen thưởng để tạo sức lan tỏa, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, thực hiện Chỉ thị 03; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp