2    7    3    2    7    7    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Những đột phá trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở LLVT tỉnh Hưng Yên

 Những đột phá trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở LLVT tỉnh Hưng Yên

 

 Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với xây dựng tổ chức và con người vững mạnh, những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc hằng ngày.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực. Sức lan toả mạnh mẽ từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã tạo động lực to lớn, làm chuyển biến rõ nét ở từng cơ quan, đơn vị: Nội bộ đoàn kết thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) không ngừng được nâng lên, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2012: 100% Đảng bộ, 98,24% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), hoàn thành tốt nhiệm vụ; 93,31% đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 82,79% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đạt TSVM; LLVT tỉnh đạt vững mạnh toàn diện (VMTD). Với những thành tích đã đạt được, LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua: “Đơn vị xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương” và nhiều tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng...

Để có được những kết quả quan trọng đó, ĐUQS tỉnh đã tập trung đột phá vào 3 nội dung sau: Trước hết, ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, giáo dục sâu rộng mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đây là khâu quan trọng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, là vấn đề xuyên suốt mà cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt. ĐUQS tỉnh chỉ đạo các cấp phải có nhiều biện pháp nhằm quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 317-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch 1286/KH-CT của Tổng cục Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với việc giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội và đơn vị, ĐUQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp phải chú trọng tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo quy định, làm cho toàn đơn vị nhận thức sâu sắc hơn nữa giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp; chú ý đa dạng các hình thức, phương pháp tiến hành và lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức (đảng, chính quyền và quần chúng) để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành hành động tự giác, thường xuyên trong các hoạt động của mọi tổ chức và cá nhân. Sau mỗi đợt học tập, CB, ĐV, đoàn viên, thanh niên đều viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch, bổ sung, đăng ký “làm theo” sát với nhiệm vụ, chức trách. Các cơ quan, đơn vị còn kết hợp tốt việc học tập những nội dung chuyên đề với liên hệ, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ CB, ĐV. Trên cơ sở đó, định hướng, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các đối tượng về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Bác Hồ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; hạn chế đến mức thấp nhất mọi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

Để việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức và cá nhân, ĐUQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức, lối sống của CB, ĐV, nhất là của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Trên cơ sở đánh giá đúng thực chất tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn lực lượng, ĐUQS tỉnh đã xây dựng 5 chuẩn mực đạo đức của CB, ĐV trong Đảng bộ và 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì trong LLVT tỉnh; đồng thời, quy định: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm. Hằng tháng, từng CB, ĐV phải báo cáo kết quả học tập, rèn luyện và đề ra kế hoạch phấn đấu tháng tiếp theo trước chi bộ; hằng quý, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; gắn việc đánh giá chất lượng CB, ĐV với hiệu quả làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong từng công việc cụ thể. Bên cạnh đó, ĐUQS tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp kết hợp chặt chẽ các yêu cầu xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt với các tiêu chí trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; cụ thể hóa tiêu chí xây dựng tổ chức đảng TSVM và tiêu chí phấn đấu của CB, ĐV, quần chúng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của các loại hình cơ quan, đơn vị, bảo đảm “ngắn gọn, rõ, sát, đúng, dễ nhớ, dễ thực hiện”, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị 03 (khóa XI) của Bộ Chính trị với việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm, tạo sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến tình hình mọi mặt trong Đảng bộ. Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, ĐUQS tỉnh hết sức chú ý làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đề cao tinh thần tự giác, tự lực tự cường, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đội ngũ CB, ĐV; thường xuyên phát hiện, biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; kịp thời  uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cá nhân chủ nghĩa, vi phạm chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ CB, ĐV cũng là vấn đề được ĐUQS tỉnh thường xuyên chú trọng. Thực tiễn tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những năm qua cho thấy, cơ quan, đơn vị nào phát huy tốt vai trò của các tổ chức và quần chúng tham gia vào việc giám sát các mặt hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, thì ở đó vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì được tăng cường; những biểu hiện vi phạm kỷ luật của CB, ĐV được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; niềm tin của cán bộ, chiến sĩ đối với người chỉ huy được củng cố; uy tín của cán bộ nói chung, cán bộ chủ trì nói riêng được nâng cao. Nhằm bảo đảm cho việc giám sát của quần chúng đạt chất lượng tốt, ĐUQS tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, Ủy ban Kiểm tra các cấp xây dựng quy chế, xác định nội dung, hình thức thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và quần chúng tham gia giám sát. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát được các cấp chú ý thực hiện theo đúng quy định của trên (định kỳ 30% năm) và luôn có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với mô hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của CB, ĐV. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng đi sâu vào kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị, khả năng tập hợp quần chúng, sự đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy và đơn vị; sự gương mẫu, tiêu biểu về đạo đức, lối sống và chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp và CB, ĐV. Các tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng tại đơn vị, địa phương cho tổ chức đảng và CB, ĐV; đồng thời, thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy, các tổ chức quần chúng đến từng tổ chức đảng và CB, ĐV. Trên cơ sở đó, các chi bộ và từng CB, ĐV nghiêm túc kiểm điểm, kịp thời rút ra những mặt mạnh, yếu; bổ sung chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu mới. Thông qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng và mọi CB, ĐV có cơ hội phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, xây dựng môi trường thuận lợi để mọi người phấn đấu trưởng thành.

Thực hiện tốt 3 khâu đột phá trên là bảo đảm quan trọng để LLVT tỉnh Hưng Yên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

 

Lê Văn Cường

Bộ CHQS tỉnh

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp