3    0    2    6    4    8    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về dân chủ

 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về dân chủ 

"Bất kỳ việc to nhỏ đều phải dựa vào lực lượng của nhân dân để phụng sự lợi ích của nhân dân. Việc giữ gìn trật tự an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân".

Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H.1995, t.7, tr.363

 

"Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân".

Sđd, t.8, tr.276

 

"Muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư".

Sđd, t.4, tr.48

 

"Bất cứ việc gì to nhỏ, chúng ta phải xét rõ và làm cho hợp trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng. Do đó mà định cách làm việc, cách tổ chức".

Sđd, t.5, tr.248

 

"Tin tưởng vào lực lượng của nhân dân, học hỏi nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và không một phút nào xa rời nhân dân, cùng nhân dân đoàn kết thành một khối… Như vậy thì nhất định được nhân dân ủng hộ và việc gì to mấy, khó khăn mấy làm cũng nên".

Sđd, t.7, tr.235

 

"Chế độ ta là chế độ dân chủ. Nhân dân là chủ. Chính phủ là đày tớ của nhân dân. Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ".

Sđd, t.7, tr.368

 

"Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm".

Sđd, t.12, tr.223

 

"Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn".

Sđd, t.12, tr.249

 

"Để phát triển ưu điểm, điều quan trọng nhất là để cho dân nói. Dân biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết. Việc gì cũng bàn với dân; dân sẽ có ý kiến hay".

Sđd, t.12, tr.420

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp