2    7    2    8    2    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 25/2/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy học tập chuyên đề năm 2013

Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 25/2/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy học tập chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân

 Thực hiện Kế hoạch số 61 - KH/TU ngày 30/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW ngày 22/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ

1. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân: trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân; vận dụng và thực hiện có hiệu quả những lời dạy của Bác Hồ trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên

2. Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

3. Các tổ chức đảng, nhất là những địa phương, đơn vị vinh dự được đón Bác về thăm, làm việc hoặc viết thư, xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ NĂM 2013

1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan, đơn vị

Trong các buổi sinh hoạt, cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chủ đề của năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác Hồ trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên".

Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo, do đơn vị xác định trong từng tháng cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể:

Quý I/2013, chuyên đề:“Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng”.

Quý II/2013, chuyên đề: “Học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác Hồ trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với các phong trào của tỉnh Hưng Yên”.

Quý III/2013, chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về dân chủ”.

Quý IV/2013, chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

2. Thời gian, cách thức tổ chức học tập

- Tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (chuyên đề của từng quý) trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, tháng đầu tiên của quý dành ít nhất 60 phút để học tập, quán triệt. Có thể mời báo cáo viên cấp cơ sở giúp chi bộ quán triệt chuyên đề.

Phương pháp tiến hành:

+ Bí thư chi bộ (hoặc báo cáo viên) giới thiệu, quán triệt nội dung chuyên đề của quý.

+ Đảng viên chi bộ thảo luận, liên hệ, bàn biện pháp thực hiện, đăng ký làm theo.

- Các tháng còn lại của quý, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, kiểm điểm kết quả làm theo của chi bộ và của đảng viên trong chi bộ đối với chuyên đề của quý đã học tập, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện trong tháng tiếp theo.

Phương pháp tiến hành:

+ Đọc mẩu chuyện hoặc tài liệu có liên quan tới chuyên đề của quý và tiếp tục thảo luận để làm sâu sắc hơn những nội dung của chuyên đề học tập quý.

Đánh giá việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ; đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong việc làm theo trong tháng.

+ Xác định nhiệm vụ, giải pháp trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác tháng tiếp theo.

Tháng 12/2013: Kiểm điểm chi bộ, đảng viên năm 2013 gắn với đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

3. Tài liệu học tập

- Cuốn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2013) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành.

- Tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn phục vụ cho việc học tập từng chuyên đề và một số tài liệu tham khảo khác.

- Bản tin nội bộ hàng tháng và chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Hưng Yên (tuyengiaohungyen.vn) sẽ cung cấp thêm các tài liệu phục vụ cho học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

- Khuyến khích Ban Tuyên giáo cấp huyện, cấp cơ sở và các chi bộ chủ động sưu tầm biên soạn thêm các tài liệu giúp cho việc tổ chức học tập các chuyên đề thiết thực và hiệu quả. Tuy nhiên, việc sưu tầm, biên soạn tài liệu phải được trích từ nguồn chính thống, đảm bảo tính định hướng chính trị.

4. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân

- Căn cứ vào nội dung học tập theo từng chủ đề từng quý và chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc Trung ương, Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hướng dẫn cụ thể việc sinh hoạt, tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở thông qua sinh hoạt chi hội, chi đoàn, các hoạt động giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ... sao cho thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

- Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan có bản tin, thông báo nội bộ, trang thông tin điện tử... tiếp tục duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chủ động tuyên truyền về nội dung chuyên đề, cách thức tổ chức thực hiện, các kết quả của việc học tập theo chuyên đề, nhất là những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên tập, phát hành tài liệu học tập hàng quý; tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền miệng giới thiệu về các tác phẩm tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh.

2. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, giới thiệu chuyên đề cho đội ngũ báo cáo viên, bí thư cấp uỷ; chỉ đạo triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề tại địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo việc học tập với cấp uỷ cấp trên trực tiếp; báo cáo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và Trung ương (trước ngày 15/12/2013).

 Trong giao ban bí thư chi bộ hằng tháng yêu cầu bí thư chi bộ phản ánh việc học tập các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, nhất là việc làm theo, những cách làm sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn của từng chi bộ.

3. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo việc triển khai học tập và tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên theo ngành dọc; tổng hợp, báo cáo việc triển khai cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (trước ngày 15/12/2013) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và Trung ương.

4. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc việc học tập chuyên đề tại chi bộ theo chủ đề đã xác định.  Hàng tháng, thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban công tác tuyên giáo nắm tình hình triển khai việc học tập, có đánh giá, rút kinh nghiệm và định hướng nội dung thảo luận tháng sau.

5. Bộ phận giúp việc ban thường vụ cấp ủy tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện Hướng dẫn, đồng thời phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp uỷ viên, cán bộ các ban xây dựng Đảng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và cùng dự buổi học tập chuyên đề tại chi bộ. 

6. Các chi bộ căn cứ vào Hướng dẫn này, chủ động triển khai việc học tập tại các kỳ sinh chi bộ từng quý. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ có báo cáo với cấp ủy cơ sở kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7. Định kỳ 6 tháng, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả học tập chuyên đề về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Bộ phận Chuyên trách giúp việc Chỉ thị 03) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

 

 

TRƯỞNG BAN

 (Đã ký) 

 

Vũ Văn Toàn

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp