2    7    2    8    2    5    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

 Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 5/2/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 30/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; Căn cứ Hướng dẫn số 66-HD/BTGTW ngày 12/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá thực chất, khách quan kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 27/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

- Tham mưu, đề xuất với cấp uỷ các cấp những cách làm hay, có hiệu quả, thiết thực, nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

  - Việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, đánh giá rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót năm 2012 và nguyên nhân, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện thời gian tới để phong trào thi đua thật sự bắt nguồn từ tình cảm cách mạng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân và được thể hiện thành kết quả công tác cụ thể.

  - Việc xây dựng phương hướng, kế hoạch triển khai năm 2013 phải bám sát hướng dẫn cấp ủy cấp trên theo tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kế hoạch, phong trào đang tiến hành và phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TỔNG KẾT

1. Nội dung tổng kết

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, bộ phận giúp việc các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Kế hoạch số 24-KH/TU và Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong  năm 2012.

- Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của các cơ quan, đơn vị và việc đăng ký nội dung rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đánh giá chất lượng việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ, trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

-  Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục cho thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Các mô hình làm tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực; những tác động tích cực của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Về công tác tuyên tuyền; công tác kiểm tra, giám sát; thi đua, khen thưởng.

- Đánh giá những kết quả nổi bật và hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Kế hoạch số 24-KH/TU và Kế hoạch số 30-KH/TU; chỉ rõ nguyên nhân  của ưu điểm, hạn chế, nêu các giải pháp khắc phục những hạn chế.

- Rút ra những kinh nghiệm bước đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Những đề xuất, kiến nghị với tỉnh và Trung ương (nếu có)

2. Phương thức tổng kết

- Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp uỷ cơ sở không tiến hành hội nghị tổng kết riêng việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW mà gắn với hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012. Trong hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, báo cáo cần được trình bày và dành thời gian thoả đáng cho việc thảo luận, tham gia ý kiến. 

- Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng báo cáo riêng về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Báo cáo cần được Ban thường vụ cấp uỷ thảo luận, thông qua trước khi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua Bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 03) trước ngày 28/02/2013 để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương và phục vụ cho hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

3. Thời gian tiến hành tổng kết

- Các địa phương, đơn vị tổng kết Chỉ thị 03-CT/TW gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012.

- Ở tỉnh, sẽ tổ chức tổng kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng tỉnh năm 2012, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

4. Công tác thi đua, khen thưởng

- Tại hội nghị tổng kết năm 2012, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy không tổ chức khen thưởng riêng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà gắn việc biểu dương, khen thưởng với tổng kết hàng năm của cơ quan, đơn vị. Trong đó, cấp ủy các cấp thực hiện Hướng dẫn số 07 – HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chí xét thi đua khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân trong tổng kết năm.

- Việc tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2013 (có hướng dẫn riêng).

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Chủ đề năm 2013: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác Hồ trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên.

- Tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác Hồ trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.

Cụ thể:

Quý I/2013, chuyên đề:“Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng”.

Quý II/2013, chuyên đề: “Học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác Hồ trong các lần  về thăm, chỉ đạo đối với các phong trào của tỉnh Hưng Yên”.

Quý III/2013, chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về dân chủ”.

Quý IV/2013, chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Triển khai thực hiện tốt Thông báo số 637-TB/TU ngày 24/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại đảng bộ các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Trên cơ sở những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã chỉ ra sau khi tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, xác định rõ những giải pháp cụ thể trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, khắc phục những hạn chế, yếu kém; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhanh 3 vấn đề: giảm khiếu kiện đông người vượt cấp ở các xã trong vùng dự án Khu đô thị Thương mại - du lịch Văn Giang. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường xử lý, giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, quy định cụ thể để thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của các cơ quan, đơn vị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được đơn vị công bố năm 2012.

- Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo hướng dẫn của tỉnh; đăng ký nội dung rèn luyện, phấn đấu và những phần việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; hàng tháng hoặc quý báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

- Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác vào giảng dạy cho thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp huyện và cấp tỉnh gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/2013).

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị cấp ủy, bộ phận giúp việc các cấp, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Về kinh phí, thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công văn số 2194-CV/VPTW, ngày 26/11/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thực hiện văn bản hướng dẫn quản lý kinh phí thực hiện Chỉ thị 03.

 

  TRƯỞNG BAN

Đã ký 

Vũ  Văn Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp