2    7    2    8    2    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 30/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

 Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 30/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Căn cứ Hướng dẫn số 66-HD/BTGTW ngày 12/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 - KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 24 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nền nếp, thành nhiệm vụ thường xuyên trong toàn Đảng bộ, toàn dân nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tự giác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi tổ chức, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trước mắt là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

2- Yêu cầu

- Căn cứ Kế hoạch số 24 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai năm 2013 theo tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch, phong trào đang tiến hành và phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

  - Tiếp tục phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị.

- Cấp uỷ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong học tập, nghiên cứu chuyên đề, đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữa nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ sở.

II- NỘI DUNG

1- Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Cấp ủy đảng từ cơ sở đến tỉnh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 30 - KH/TU của Ban Thường vụ Trỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

Nội dung đánh giá tập trung vào 3 vấn đề chính: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tình hình, kết quả chủ yếu trong việc tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị, Kế hoạch; công tác kiểm tra, đôn đốc. Qua đó, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thực hiện.

- Các địa phương, đơn vị không tiến hành hội nghị tổng kết riêng việc thực hiện Kế hoạch số 30 - KH/TU mà gắn với hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 (có báo riêng và dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận, tham gia ý kiến).

2- Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị

Chủ đề năm 2013: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác Hồ trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên.

Trên cơ sở tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW biên soạn, phát hành, các cấp ủy đảng chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý và sinh hoạt chi bộ hàng tháng cho phù hợp, để cán bộ, đảng viên thảo luận, học tập, làm theo. Chú trọng học tập và vận dụng thực hiện hiệu quả những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với các phong trào của tỉnh Hưng Yên, nhất là những lời dạy của Bác về đoàn kết nhân dân, về công tác thủy lợi, về giao thông nông thôn, về thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa mới, về thi đua học tập, lao động, sáng tạo trong các phong trào xây dựng nông thôn mới hiện  nay; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức và mỗi cá nhân (một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trích gửi kèm theo Kế hoạch này).

- Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy dành thời gian để đánh giá việc cán bộ, đảng viên, quần chúng của tổ chức, cơ sở mình học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương, ghi danh đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có).

- Cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên, công chức, viên chức thuộc tổ chức mình theo các hình thức phù hợp (có thể mời báo cáo viên các cấp giúp quán triệt chuyên đề).

- Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đưa nội dung chuyên đề vào các bài giảng của chương trình đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho học viên.

- Gắn với các ngày kỉ niệm của đất nước, địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị sinh hoạt tập thể về nội dung của chuyên đề bằng những hình thức phong phú.

3 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tám nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW và Kế hoạch 24-KH/TU, ngày 22/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở giải quyết, khắc phục 3 vấn đề trọng tâm, bức xúc được Tỉnh ủy xác định sau Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

- Triển khai thực hiện tốt Thông báo số 637-TB/TU ngày 24/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại đảng bộ các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Trên cơ sở những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã chỉ ra sau khi tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, xác định rõ những giải pháp cụ thể trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, khắc phục những hạn chế, yếu kém; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhanh 3 vấn đề: giảm khiếu kiện đông người vượt cấp ở các xã trong vùng dự án Khu đô thị Thương mại - du lịch Văn Giang. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường xử lý, giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, quy định cụ thể để thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của các cơ quan, đơn vị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được đơn vị công bố năm 2012.

- Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo hướng dẫn của tỉnh; đăng ký nội dung rèn luyện, phấn đấu và những phần việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; hàng tháng hoặc quý báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

- Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác vào giảng dạy cho thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp huyện và cấp tỉnh gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/2013).

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

- Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW hướng dẫn các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh về việc tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hướng dẫn về việc học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2013; biên soạn tài liệu phục vụ cho việc học tập từng chuyên đề (hàng quý) và các tài liệu tham khảo khác cho chi bộ.

2- Căn cứ Kế hoạch này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao:

- UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả 3 vấn đề trọng tâm, bức xúc; chỉ đạo:

+ Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai học tập và vận dụng có hiệu quả những lời dạy của Bác về xây dựng nếp sống  mới, giữ gìn thuần phong mỹ tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Chỉ thị số 27- CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

+ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai học tập và vận dụng có hiệu quả những lời dạy của Bác về công tác thủy lợi, khơi dậy quyết tâm hoàn thành thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai học tập và vận dụng có hiệu quả những lời dạy của Bác về công tác cán bộ gắn với những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai học tập và vận dụng có hiệu quả những lời dạy của Bác về nhiệm vụ của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, để đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013. Chủ động tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập và nghiên cứu nội dung chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thảo luận, liên hệ, xây dựng phương hướng phấn đấu sát hợp với điều kiện cụ thể và nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

 3 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài PT-TH tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan có ấn phẩm, trang thông tin… thường xuyên tuyên truyền về việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai; bảo vệ môi trường; thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy mạnh đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, phấn đấu giảm khiếu kiện đông người vượt cấp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

4- Định kỳ 3 tháng, các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo, đề xuất để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

 

 


 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký) 

Doãn Thế Cường

 

 

MỘT SỐ LỜI DẠY

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ĐỐI VỚI ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HƯNG YÊN

(Kèm theo Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 30/1/2013 của BTV Tỉnh ủy)

 

I - Về đoàn kết nhân dân:

"… Các cô, các chú không có rừng cây, nhưng có rừng dân, dựa vào dân mà kháng chiến" (tháng 4/1948, tại Hội nghị dân quân toàn quốc ở Việt Bắc).

… “Toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì núi vỡ đào sông thì nước về…" (ngày 3/7/1958, tại xã Vạn Xuân, nay là xã Đình Dù, huyện Văn Lâm).

II - Về thực hành nếp sống mới, giữ gìn thuần phong mỹ tục:

"… Về đoàn kết và xây dựng nếp sống mới: Phải làm sao cho thị xã Hưng Yên thuần phong mỹ tục. Mọi người yêu thương, đoàn kết giúp đỡ nhau, không để xảy ra đánh cãi nhau, không có trộm cắp, sạch đường sá, không mê tín dị đoan…".

"… Ở đây có đại biểu phụ lão, đại biểu tôn giáo. Các đại biểu làm sao gương mẫu cho con cháu và các tín đồ noi theo giữ lấy thuần phong mỹ tục…" (Nói chuyện với đại biểu, nhân dân thị xã Hưng Yên, Nguyệt san Hải Hưng, số 12, tháng 6/1996).

"… Phải hăng hái trong sản xuất, thực hành tiết kiệm, học tập để mỗi ngày nâng cao đời sống…

"… Nghĩa Dân là "Dân có nghĩa", phải ra sức tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm tốt, làm gương cho các xã khác".

"… Đồng bào phải tích cực tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm để mua máy cày, nhưng phải tự dân làm mà mua" (ngày 16/9/1961, tại xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động).

"… Tôi khuyên đồng bào cố gắng tiếp tục học thêm cho tiến bộ hơn nữa, đồng thời mỗi người xung phong thi đua ái quốc làm cho huyện Phù Cừ trở lên một huyện kiểu mẫu trong công cuộc diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm" (tháng 11/1948, thư gửi đồng bào huyện Phù Cừ).

III - Về phong trào làm thủy lợi:

"… Công việc đắp đê không phải là việc riêng của Chính phủ mà là của tất cả mọi quốc dân. Dân chúng có quyền kiểm soát việc làm để đê phòng những việc nhũng lạm có thể xảy tới..." (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, t.4, tr.154-155).

"… Trong việc chống hạn, phải tự lực cánh sinh, chớ hoàn toàn ỷ lại vào Chính phủ, chớ ỷ lại vào máy bơm nước, chớ ngồi không mà chờ trời…" (ngày 5/1/1958, tại Hội nghị phát động chống hạn tỉnh Hưng Yên).

"… Việc chống hạn là một chiến dịch, cho nên phải có thưởng, có phạt. Cá nhân cán bộ, đồng bào nào xuất sắc nhất sẽ được khen thưởng. Những người nào lười biếng, trốn tránh trách nhiệm là phải phạt" (ngày 5/1/1958, tại Hội nghị phát động chống hạn tỉnh Hưng Yên).

"… Làm thuỷ lợi khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời" (thăm công trường vét ngòi Triều Dương và công trường khai sông chợ Thi - Phố Giác thuộc huyện Tiên Lữ).

"… Làm đại thuỷ lợi thì Nhà nước phải xuất tiền, nhân dân phải xuất sức. Trung thuỷ lợi thì Nhà nước với nhân dân cùng làm. Tiểu thuỷ lợi thì do nhân dân làm. Phải xuất nhiều tiền nhiều sức, nhưng kết quả là đời sống của đồng bào được cải thiện nhanh chóng".

"… Làm thuỷ lợi thì phải khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời" (ngày 20/9/1958, tại công trường thủy nông Bắc - Hưng - Hải).

IV - Về khuyết điểm của cán bộ:

"… Lúc đầu thiếu quyết tâm, thiếu tích cực, thiếu tin tưởng vào lực lượng to lớn của quần chúng. Chưa biết biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của cán bộ và nhân dân".

"… Lãnh đạo chậm chạm, không kịp thời, thiếu liên tục, không đi sâu, đi sát, không toàn diện".

"… Một số đảng viên và đoàn viên thanh niên chưa làm tròn nhiệm vụ gương mẫu".

V - Về khuyết điểm của nông dân:

 "… Còn có tính ỷ lại, sợ khó. Chờ trời mưa, chờ máy bơm. Không ra sức tát nước và bón phân. Không ra sức cải tiến kỹ thuật".

"… Đồng bào nông dân còn hay ỷ lại và thiếu ý thức mình là người chủ của nông thôn".

VI - Về nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân:

 "…Cán bộ cần phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn thể nhân dân".

Những đồng bào có sức lao động thì phải hăng hái đi phục vụ.

Các cụ phụ lão thì hăng hái động viên con cháu.

Chị em phụ nữ thì khuyến khích chồng con đi dân công" (ngày 20/8/1958, tại công trường thuỷ lợi Bắc - Hưng - Hải).

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp