2    7    3    2    7    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tin tức hoạt động/ Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo Thường trực Ban Bí thư kết quả giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đợt 2 năm 2012

  Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo Thường trực Ban Bí thư kết quả giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đợt 2 năm 2012

 Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TW ngày 30/8/2012 của Ban Bí thư về "Giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2012", trong các ngày từ 03/12 đến 06/12/2012, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đi kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ các tỉnh ủy Hà Nam, Ninh  Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và chủ trì hội nghị giao ban 13 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thanh Hóa.

 Ngày 16/01/2013, Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo Thường trực Ban Bí thư kết quả giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  tại các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đợt 2 năm 2012.

Sau một năm rưỡi, tính từ ngày ban hành Chỉ thị đến nay (tháng 5/2011 đến tháng 10/2012), các đảng bộ, địa phương, đơn vị của 13 tỉnh, thành phố trong khu vực đã tích cực, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và đạt được những kết quả bước đầu. Cụ thể là:

Một là, việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và tương đối toàn diện. Sự quan tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy là nguyên nhân hàng đầu đem lại kết quả thực hiện Chỉ thị tại các địa phương trong thời gian qua.

Hai là, theo báo cáo của các đơn vị cho thấy, nhiều nơi đã thể hiện sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức thực hiện để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên quan trọng; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc điểm của từng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương.

Ba là, trong thực hiện Chỉ thị, có nhiều mô hình hay, cách làm tốt cần nghiên cứu, hoàn thiện thêm để phổ biến, nhân rộng.

Việc gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy… đã bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong thái độ giao tiếp, ứng xử với nhân dân, cải cách hành chính, xử lý công việc nhanh hơn, để lại ấn tượng tốt trong nhân dân.

Đặc biệt các tỉnh, thành phố đều quan tâm gắn thực hiện Chỉ thị với phong trào xây dựng nông thôn mới. Việc khuyến khích nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường được nhiều nơi thực hiện, đang tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, với sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân ở nhiều địa phương…

Bốn là, việc sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng đã được chú trọng, gắn với tổ chức giao lưu, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng ở các đơn vị nhân dịp ngày 19/5/2012, tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các địa phương.

Năm là, việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Các hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra đã góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Sáu là, một số địa phương đã cụ thể hóa Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư thành Quy định nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở địa phương.

 

TM tổng hợp


 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp