2    7    2    7    6    3    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Thông báo kết luận số 637-TB/TU ngày 24/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 Thông báo kết luận số 637-TB/TU ngày 24/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại đảng bộ các huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ

Ngày 16/8/2012, sau khi nghe Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 419-QĐ/TU ngày 31/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 03-CT/TW, Kế hoạch số 24-KH/TU) tại đảng bộ các huyện, thành phố và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết luận, như sau:

I- KẾT QUẢ, ƯU ĐIỂM

- Ban Thường vụ các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tích cực chỉ đạo các cơ sở hoàn thành việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cấp mình.

- Các cấp uỷ đã xây dựng và ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, xác định rõ mục đích, yêu cầu, 8 nhóm nội dung cơ bản cần thực hiện, đối tượng, thời gian tổ chức thực hiện; ban hành quyết định thành lập, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Bộ phận giúp việc cấp uỷ; đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập các chuyên đề năm 2012, học tập tác phẩm “Đường cách mệnh” và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chú trọng giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị; thực hiện Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các chi bộ; thực hiện chương trình giảng dạy trong các nhà trường và giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong dịp sinh nhật Bác 19/5 với các hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị…

- Sau 01 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Kế hoạch số 24-KH/TU ở các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã đạt kết quả bước đầu. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng cũng như tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có ý thức hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; đổi mới lối làm việc theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho cán bộ, đảng viên  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

II- KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

- Việc triển khai học tập các chuyên đề năm 2012 ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức, chưa rõ nét, dẫn đến hiệu quả học tập còn thấp; còn nhiều đơn vị sau khi tổ chức học tập chuyên đề chưa gắn với xây dựng nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức, đơn vị làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chưa chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện.

- Một số tổ chức cơ sở đảng việc rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức thực hiện chậm, chưa bám sát hướng dẫn, còn chung chung, chưa ngắn gọn, phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Có tổ chức cơ sở đảng sao chép nội dung chuẩn mực đạo đức của ngành khác, đơn vị khác. Còn có chi bộ cơ sở chưa xây dựng được kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Việc cụ thể hoá nội dung xác định trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và thực hiện quy chế nêu gương ở một số đơn vị chưa rõ nét (Khoái Châu, Công an tỉnh, Yên Mỹ…).

- Việc phát hiện, biểu dương, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa kịp thời, chưa thuyết phục.

- Việc ghi Sổ đảng viên tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số chi bộ chưa được duy trì thường xuyên, còn lúng túng trong việc bình xét để ghi Sổ, có nơi hình thức dễ dãi, nhưng có nơi quá chặt dẫn đến khó bình xét

- Một số nơi chưa kịp thời tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dịp 19/5 (huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động) hoặc tổ chức chưa đúng hướng dẫn (Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giao việc tổ chức gặp mặt cho Đoàn thanh niên).

III- QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ YÊU CẦU BAN THƯỜNG VỤ CÁC HUYỆN, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TỈNH UỶ

1- Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nghiêm túc kiểm điểm và kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên để tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Bằng nhiều hình thức, tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ và trong nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết cần tiếp tục đẩy  mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khuyến khích, động viên mỗi tổ chức, mỗi cá nhân có nhiều hơn nữa việc làm tốt, cách làm hay, để cái đẹp, cái tích cực trở thành chủ đạo trong xã hội.

2 - Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế địa phương, đơn vị, ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện và chỉ đạo cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

2.1- Tổ chức tốt việc học tập các chủ đề theo chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời triển khai học tập và vận dụng hiệu quả những lời dạy của Bác trong các lần về thăm, chỉ đạo đối với các phong trào của tỉnh Hưng Yên.

2.2 - Căn cứ chủ đề học tập hàng năm, xác định một số chủ yếu, bức xúc của địa phương, đơn vị để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, rõ rệt. Trong năm 2012, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình; thực hiện quy định nêu gương của người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai; bảo vệ môi trường; thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tiêu cực, chống tham nhũng, lãng phí.

 2.3- Chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với khuyến khích, giám sát, kiểm tra, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả.

2.4 - Duy trì tổ chức gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vào dịp 19/5 hàng năm, gắn với biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

2.5- Tiếp tục chỉ đạo đưa việc ghi Sổ đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nề nếp tại các chi bộ; đồng thời đánh giá kết quả việc làm này.

2.6- Chỉ đạo Bộ phận giúp việc cấp uỷ từ huyện tới cơ sở phân công nhiệm vụ của từng thành viên.

2.7- Văn phòng cấp uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo giúp cấp uỷ xây dựng dự toán kinh phí hàng năm chi cho việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Thông báo này và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định.

 


T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 Đã ký

 Doãn Thế Cường

 

 

 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp