2    7    2    8    2    4    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Văn bản chỉ đạo/ Những kết quả chủ yếu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên

 Những kết quả chủ yếu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

1- Việc tổ chức học tập

- Thực hiện chỉ đạo của cấp uỷ, hầu hết các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, thông qua các hình thức như: hội nghị BCH mở rộng, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt đoàn thể… Từ tháng 2 đến tháng 5/2012, các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2012“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Từ tháng 6/2012, các chi, đảng bộ cơ sở đã bước đầu tổ chức để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập tác phẩm “Đường cách mệnh” và một số tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh như “Di chúc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Sửa đổi lối làm việc”. Sau khi tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu tác phẩm "Đường cách mệnh" và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương (khóa XI) truyền đạt, một số địa phương đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện, tiêu biểu như: Phù Cừ (1 hội nghị cấp huyện, 16 hội nghị cho các chi, đảng bộ cơ sở), Kim Động, Ân Thi... Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các đơn vị đã in sao hàng nghìn đĩa ghi nội dung bài nói chuyện gửi các chi, đảng bộ làm tư liệu học tập. Đài PTTH tỉnh và hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở đã phát sóng nhiều lần tại các thời điểm khác nhau đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên đăng tải toàn bộ bài nói chuyện của GS, TS Hoàng Chí Bảo, đến nay đã có gần 400 lượt người truy cập. Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức nghe đĩa VCD bài nói chuyện của GS, TS Hoàng Chí Bảo cho 250 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng khối 4 của cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đồng thời, nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, cấp ủy đảng các cấp đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực sát với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tài liệu học tập, nghiên cứu và tuyên truyền: Toàn tỉnh đã đặt mua hàng vạn cuốn tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; tác phẩm “Đường cách mệnh” và một số tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh...; đĩa VCD bài nói chuyện của GS, TS Hoàng Chí Bảo. Ngoài ra, Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn, mỗi tháng phát hành gần ba vạn cuốn duy trì đều đặn chuyên mục đăng tải các nội dung theo chuyên đề học tập năm 2012; chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tin tức hoạt động của Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và hàng trăm tin bài biểu dương, giới thiệu các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực… đã được chuyển tải rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

2- Việc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức

Các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo báo cáo, đến hết tháng 6/2012, 100% các tổ chức cơ sở đảng của 9/14 huyện, thành  uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ (Văn Lâm, Đảng uỷ Công an tỉnh, Ân Thi, Kim Động, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Tiên Lữ, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Phù Cừ,  Khoái Châu) đã rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 5 đảng bộ chưa hoàn thành là: Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên, Văn Giang, Mỹ Hào.

Nhiều địa phương còn chỉ đạo các các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu biểu như huyện Văn Lâm, Phù Cừ, Tiên Lữ…  Nhiều chi, đảng bộ đã xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù của ngành, đơn vị mình, tiêu chí ngắn gọn, dễ nhớ, có tính khả thi cao, các đơn vị thuộc khối ngành cung ứng phục vụ như điện lực, xăng dầu, đều gắn với chuẩn mực đạo đức an toàn lao động và phục vụ; các đơn vị khối ngành tài chính, ngân hàng, gắn với chuẩn mực đạo đức tận tụy phục vụ, coi trọng chữ tín, trung thực, khách quan; các đơn vị khối ngành khoa học kỹ thuật như bưu chính viễn thông gắn với chuẩn mực nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, văn minh, lịch sự…

3 - Việc xác định trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, thực hiện quy chế nêu gương

Việc xác định và thực hiện trách nhiệm tự giác, đi đầu, nêu gương của người lãnh đạo quản lý được các cấp ủy quan tâm thực hiện; việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), được thể hiện toàn diện trên các mặt, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tinh thần trách nhiệm trong công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Trước thời điểm Trung ương ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chế, mặc dù tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn, song một số đơn vị đã chủ động ban hành quy định về một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, các ngành triển khai đồng bộ việc xây dựng và đăng ký thực hiện trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Tiêu biểu như huyện Phù Cừ, Văn Lâm, Công an tỉnh (Bộ phận giúp việc tham mưu xây dựng gợi ý chung: xác định trách nhiệm đối với công việc, đối với xã hội, đối với bản thân, đối với đồng nghiệp… Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị xây dựng và ban hành quy chế, đăng ký làm theo để cấp uỷ cấp trên và đảng viên, cán bộ trong cơ quan, đơn vị theo dõi, giúp đỡ).

 4- Việc giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các nhà trường, Trung tâm bồi dưỡng chính trị

- Thực hiện chỉ đạo của cấp uỷ, Ngành Giáo dục các huyện, thành phố đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn lồng ghép tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp. Duy trì nề nếp kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào lễ chào cờ đầu tuần, tổ chức các buổi ngoại khóa thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác vào những dịp kỷ niệm như Ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành Giáo dục 10/5, Sinh nhật Bác 19/5... Tổ chức tọa đàm giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên, học sinh học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm học 2011 – 2012, đã có hàng nghìn lượt học sinh kể chuyện dưới cờ.

- Các chương trình, bài giảng tại các lớp mở tại Trung tâm BDCT các huyện, thành phố cho các đối tượng học viên đã chú trọng gắn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các cấp ủy, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tiếp tục phát động các phong trào thanh niên làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác với các hình thức đa dạng, phong phú.

5- Việc tổ chức gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong dịp 19/5

Theo hướng dẫn của Bộ phận giúp việc BTV Tỉnh uỷ, một số huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012), gồm Mỹ Hào, Phù Cừ, Ân Thi, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Tiên Lữ, Thành uỷ Hưng Yên, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Văn Lâm. Toàn tỉnh có 211 tập thể và cá nhân được cấp uỷ huyện và tương đương biểu dương, khen thưởng. Hình thức tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tương đối phong phú, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, có đơn vị tổ chức Lễ báo công tại Lăng Bác (Mỹ Hào); tổ chức Lễ báo công và dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ (Hội LHPN tỉnh); tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến với các cơ quan, đơn vị (Văn Lâm, Tiên Lữ); tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến (Thành ủy Hưng Yên, Huyện ủy Phù Cừ, Ân Thi); tổ chức khen thưởng lồng ghép trong hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm (Công an tỉnh); tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương tổ chức đoàn và đoàn viên tiêu biểu (Đoàn Khối các cơ quan tỉnh)… Những hoạt động này không chỉ có tác dụng kịp thời cổ vũ, khích lệ những điển hình tiên tiến mà còn có tác động lan toả sâu rộng, phát huy những kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong nhân dân. 

Trích Báo cáo số 01-BC/ĐKT ngày 26/7/2012 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định 419-QĐ/TU

báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện  Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại đảng bộ các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

 Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp