3    0    2    6    5    0    
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 213 - 2014
MỤC LỤC
Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cán bộ quân đội

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cán bộ quân đội

 

“Trong công việc xây dựng và phát triển quân đội, chúng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng và củng cố công tác chính trị và quân sự trong bộ đội ta. Phải nâng cao giác ngộ chính trị, nâng cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao kỷ luật tự giác của bộ đội ta. Phải làm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính của nhân dân”.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 6, tr.171

 

“Đảng viên quân nhân:

- Phải luôn luôn giữ gìn kỷ luật và quý trọng, tiết kiệm của công.

- Phải ra sức học tập chính trị và quân sự.

- Phải thương yêu anh em trong đội và dân chúng…”

Sđd, tập 6, tr.189

 

“Cán bộ cung cấp như là người mẹ, người chị của người binh nhì…

Phải có kế hoạch đầy đủ, sổ sách rành mạch.

Phải thấy trước, lo trước.

Phải có sáng kiến và phải tháo vát.

Phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính.

Phải khéo áp dụng những điều đã học và những kinh nghiệm đã có và sẽ có”.

Sđd, tập 6, tr.296

 

“Không có dân thì không có bộ đội. Cán bộ phải dạy cho đội viên biết kính trọng dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân, làm cho đội viên thành một người tuyên truyền bằng công việc thực tế”.

 

Sđd, tập 6, tr.320

 

       


 

Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp